О Б Я В Л Е Н И Е № 7 и № 8 / 16. 03. 2017г.

16/3/2017
                                                                                          
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 8 / 16. 03. 2017г.   
                                                                               
               На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чe на  15.03.2017г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза проект на:
 
„Жилищна сграда, гараж и ограда ”
 
Местонахождение: УПИ І - 2060, квартал 31 по плана на гр.Тутракан
 
Визата е издадена на Теодор Стоянов Костадинов
                                    гр.Тутракан, ул. „Тинтява”, №12
 
                                                                     
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните  лица.
                                                                        
 
 
 Кмет на
Община Тутракан :……………...………….
                                      / д-р Д. Стефанов  /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 7 / 16. 03. 2017г.   
                                                                               
               На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чe на  15.03.2017г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза проект на:
 
„Жилищна сграда на два етажа и
склад за селскостопански инвентар ”
 
Местонахождение: УПИ ХІV- 382, квартал 33 по плана на с.Нова Черна.
 
Визата е издадена на Емануел Владимиров Стелиянов
                                     гр.Тутракан, ул. „Александър Стамболийски”, №23
 
                                                                     
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните  лица.
                                                                        
 
 
 Кмет на
Община Тутракан :……………...………….
                                      / д-р Д. Стефанов  /