заповед-търг-продажба-старо.село.007018

23/2/2017
З А П О В Е Д
 
№РД-04-208/14.02.2017 г.
 
На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.56 ал.1-3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, във връзка с чл.32 ал.1 т.1 и чл.36 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №282 по Протокол №15 от 27.10.2016г. на Общински съвет град Тутракан
 
 
I. Н А Р Е Ж Д А М:
 
            1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имот- частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №007018, находящ се в местността „Пеева градина”, пета категория, с площ от 5,096 /пет дка и деветдесет и шесткв.м/ дка и начин на трайно ползване „нива” по Карта на възстановената собственост на с. Старо село, Община Тутракан, ЕКАТТЕ 69078.
2. Търгът да се проведена 21.03.2017г. от 9.30 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. Трансмариска № 20.
3. Начална тръжна цена – 4 925,00 /четири хиляди деветстотин двадесет и пет лв/ лева.
4. Размер на депозита за участие в търга - 10 % от началната тръжна цена в размер на 492,50 /четиристотин деветдесет и два лева и петдесет ст/ лева, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в „ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан в срок от 24.02.2017 г. до 16,00 часа на 20.03.2017г.
4.1. Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който сумите по депозитите са били законно задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване: 10 % от началната тръжна цена в размер на 492,50 /четиристотин деветдесет и два лева и петдесет ст/ лева
            6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”- стая № 32 на Община Тутракан или на тел. 0866/60628;
            7. Начин и срок на плащане – Спечелилият участник заплаща постигната на търга цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN – BG10CECB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 445500 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
            8. Други тръжни условия :
            8.1. Тръжните книжа се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” – стая № 32 на Община Тутракан срещу 24,00 /двадесет и четири/ лева с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 24.02.2017г. до 16.00 ч. на 20.03.2017г.;
8.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата (фирмите), които са закупили тръжни книжа, внесли депозит, подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи в определения срок по т. 9 и отговарят на следните условия:
1. Нямат задължения от наем на земя от ОПФ;
2. Нямат задължения към Община Тутракан, породени от задължения към „Местни данъци и такси” и глоби / имуществени санкции по наказателни постановления;
3. Не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон, с лице, имащо задължения към Община Тутракан;
4. Не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
5. Не са обявени в ликвидация или несъстоятелност /за юридически лица/;
            8.3. Кандидатите – юридически лица, посочват в заявлението единен идентификационен код, съгласно чл. 23 ал. 5 от Закона за Търговския регистър /ЗТР/;
            - Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения;
            - Декларация, че Управителят или членовете на управителния орган на участника не са лишени от право да упражняват търговска дейност;        
8.4. Кандидатите – физически лица,прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
            - Заверено копие на лична карта;
            - Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения ;
            9. Краен срок за подаване на тръжни документи- до 16.00 часа на 20.03.2017г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик, като върху плика с документи се отбелязва името и адреса на участника;
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
            1.Тръжна документация, както следва :
            - Заповед за провеждане на търга;
            - Скица на имота;
            - Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ;
-Проекто-договор;
-Образец на заявлението за допускане да участие в търга;
2. Условия за оглед на имота съгласно раздел I т.4;
3. Краен срок за приемане на тръжна документация – до 16.00 ч. на 20.03.2017г., в информационния център на Община Тутракан;
4. Дата за провеждане на повторен търг – при неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 28.03.2017г. в заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. Трансмариска № 20 при същите условия от 09.30 часа. Тръжните документи за участие в повторния търг се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” - стая № 32 на Община Тутракан срещу 24,00 лева с ДДС, платими на касата към Информационния център на Община Тутракан по банкова сметка IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090, в „ЦКБ” АД, клон Русе в срок от 21.03.2017г. до 16.00 часа на 27.03.2017г. в информационен център на Община Тутракан.
Депозит за участие в повторния търга -10 % от началната тръжна цена в размер на 492,50 /четиристотин деветдесет и два лева и петдесет ст/ лева, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан, в срок от 21.03.2017г. до 16,00 часа на 27.03.2017г.
            Краен срок за подаване на тръжна документация за участие в повторния търг до 16,00 часа на 27.03.2017г.  
Настоящата заповед се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за регистъра на заповедите и един за архива на Дирекция ОССД.
 
                           
д-р Димитър Стефанов
Кмет на Община Тутракан