Начална пресконференция

13/2/2017
 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
На 09 февруари 2017 г. от 17,30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет - Тутракан бе проведена начална пресконференция във връзка със стартирането на проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Тутракан‟ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.001-0153-С01/14.10.2016г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж‟ 2014-2020 г.
Ръководителят на проекта г-жа Балтаджиева, зам. кмет на община Тутракан, представи дейностите, които целят подобряване техническото състояние на четири многофамилни сгради, подобряване средата на живот и внедряване на мерки за енергийна ефективност. Това са блокове "Чайка 1" и "Чайка 2", жилищна сграда на ул. "Гео Милев" №35 и жилищна сграда на ул."В.Пискова" №3а. Предвидено е да бъдат изолирани външни стени, подове и покриви, да бъдат подменени дограми и отоплителни инсталации.
В изпълнение на предвидения график до 31.01.2017 г. е: сформиран екип на проекта; избран е изпълнител и подписна договор за реализиране на дейности за визуализация и публичност на проекта; проведена е пресконференция за представяне на проекта и запознаване с целите и дейностите. Изготвени са документации и са обявени обществени поръчки за избор на изпълнители: за инженеринг – проектиране, строително-ремонтни работи и авторски надзор, за строителен надзор по време на строителството, за изготвяне на Оценка за съответствие на работния проект, и за одитиране на средствата, разходвани при реализирането на проект.
На пресконференцията участваха представители на сдруженията на собствениците и собственици на имоти от многофамилните сгради, представители на медии и местната общественост. Екипът на проекта разясни графика на изпълнение на предстоящите дейности и строително-ремонтни работи и отговори на въпроси на заинтересованите. Посочени бяха правата и задълженията на сдруженията на собствениците и те бяха насърчени към активно сътрудничество за осъществяване на проекта.
Основен проблем в многофамилните жилищни сгради е ниската степен на енергийна ефективност. Инвестициите в мерки за енергийна ефективност, освен енергоспестяващ ефект, ще служат като пример за добра практика на местно ниво и ще насърчат прилагането на подобни мерки, финансирани както от националния бюджет, така и от други източници. Мерките ще имат и допълнителен ефект, тъй като ще осигурят рентабилна експлоатация на жилищните сгради, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката им.
 
 
 
Този документ е създаден в рамките на проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Тутракан‟ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0153-С01/14.10.2016 г.”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж‟ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Тутракан и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Прикачени файлове