О Б Я В Л Е Н И Е № 59/ 08 .12. 2016год.

9/12/2016
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 59/ 08 .12.  2016год.
 
 
 
 Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че съсЗаповед №  РД – 04 - 1646 /06.12.2016 год. на Кмета на  Община Тут-ракан е дадено  разрешение за изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/  –създаване  на План за регулация /ПР/  за поземлен имот  сидентификатор 73496. 501. 2856 по КККР на гр.Тутракан,одобрена със Заповед №РД – 18 – 6/04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София;  в  кв. 49 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение №327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан.    
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
                                                                                                                          Кмет на Община Тутракан
 
 
 
                                                                                                    Изготвил:
                                                                                                                                      Дирекция”ИООС”:______________
                                                                                                                                               /гл.спец.”ГК”: Т. Димитрова/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД