МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза

23/11/2016
 
 
МОТИВИ
 КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА 
 
Наредба за условията и реда за съставяне на                                                         бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тутракан
(приета с Решение № 451 по протокол № 39 от 30.01.2014г. на Общински съвет Тутракан)
 
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закон за нормативните актове, в законовоустановения срок от 14(четиринадесет)дни , Община Тутракан  чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да представят своите предложения и становища по предлаганите изменения на e-mail:tutrakan@b-trust.orgили в Деловодство на Община Тутракан – „Информационен център” на адрес: гр.Тутракан, ул. „Трансмариска”  №31.
 
 
1. Причини и мотиви за приемане на изменение и допълнение в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тутраканса следните:
В Държавен вестник бр.43 от 07.06.2016 г. е обнародвано изменение и допълнение на Закона за публичните финанси, което налага необходимостта от синхронизиране и привеждане в съответствие на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тутракан, приета с  Решение № 451 по протокол № 39 от 30.01.2014г. на Общински съвет Тутракан.
 
2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганото изменение и допълнение на Наредбаза условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тутракан:
2.1. Актуализиране на Наредба за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тутракан, съответстваща на действащото законодателство.
            2.2.Въвеждане на ред за откриване на процедура по финансово оздравяване на общината и предприемане на редица мерки за постигане на финансова устойчивост и стабилност на местите финанси.
            2.3.Регламентиране на механизъм за предприемане на финансово оздравяване на общината в годишен и средносрочен план, чрез задълбочен анализ на основни финансови показатели и въвеждане на консолидирани мерки в управлението на местните финанси, инициирани от Общински съвет гр. Тутракан в интерес на местната общност.
 
3. Очаквани резултати
Чрез правилното приложение и изпълнение на разпоредбите на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тутракан ще се осигури устойчиво разходване на публичните финанси в общината, ще се минимизират рисковете от изпадане на общината във финансово затруднение, приходите и разходите ще се управляват в интерес на местната общност.
 
4.Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредбана Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тутракан:
                       
Приложението на предлаганите изменени и допълнения в Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тутракан, не изисква финансов ресурс.
                       
5.Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.
Предлагания проект за за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тутракан е  съобразен и съответства на действащите нормативни актове в тази област, както и на действащото европейско законодателство.
 
 
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на официалната интернет страница на Община Тутракан www.tutrakan.egov.bg.
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
на
 Наредба за условията и реда за съставяне на                                                         бюджетната прогноза за местните дейности  за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тутракан
(приета с Решение № 451 по протокол № 39 от 30.01.2014г. на Общински съвет Тутракан)
 
 
 
БИЛО
СТАВА
Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тутракан и извънбюджетните сметки, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, други общини, финансови институции и местната общност.
 
Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тутракан и сметките за средства от Европейския съюз, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджетни средства, други общини, финансови институции и местната общност.
 
Чл.20.(2) Бюджетните взаимоотношения по ал.1 може да се променят по реда на Закона за публичните финанси, въз основа на друг акт или акт на Министерския съвет, ако това е предвидено със закон.
Чл.20.(2). Бюджетните взаимоотношения по ал.1 може да се променят по реда на Закона за публичните финанси, въз основа на друг акт или акт на Министерския съвет.
Чл.28. (2)  Кметът на общината представя проекта на бюджет  за публично обсъждане от местната общност в срок не по-късно от 30 ноември, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местни средства  за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета, съгласно Приложение № 1 към настоящата Наредба.
 
Чл.28. (2)  Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета, съгласно Приложение № 1 към настоящата Наредба.
 
 
Чл.28. (5) ( Нова )Кметът на община Тутракан в процедура на финансово оздравяване изпраща проекта на бюджет на общината за съгласуване на министъра на финансите.
 
Чл.28. (6) ( Нова) В рамките на срока по ал.4 кметът на община Тутракан представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет с окончателния проект на бюджета.
Чл.29.(3),т.1. максималния размер на новите  задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на  годината    задължения за разходи не могат да надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните  четири години; ограничението не се  прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
 
Чл.29.(3), т.1. максималния размер на новите  задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на  годината    задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните  четири години; ограничението не се  прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
 
Чл.29.(3), т.2. максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината  поети ангажименти за разходи не  могат да надвишават 30 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за  последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка  на помощи и дарения;
  
Чл.29.(3),т.2. максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината  поети ангажименти за разходи не  могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за  последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка  на помощи и дарения;
 
 
Чл.29. (5) (Нова)  При разглеждането на бюджета на общината в процедура на финансово оздравяване се обсъжда и становището на министъра на финансите по проекта на бюджет на  общината.
Чл.29 (5) Със Закона за държавния бюджет за съответната година  може да се  определи:
            1. друг размер на ограниченията по ал. 3, т.1 и 2;
            2. общинските бюджети да включват и други показатели.
 
Чл.29 (6)(Предишна ал.5, става ал.6)Със Закона за държавния бюджет за съответната година  може да се  определи:
            1. друг размер на ограниченията по ал. 3, т.1 и 2;
            2. общинските бюджети да включват и други показатели.
 
Чл.29. (6)   Бюджетът на общината се разпределя по тримесечия и разпределението се  утвърждава от кмета на общината.
 
Чл.29. (7)(Предишна ал.6, става ал.7)     Бюджетът на общината се разпределя по тримесечия и разпределението се  утвърждава от кмета на общината.
 
 
Чл.33.(3) (Нова) т.1. При промени в административно - териториалното устройство на страната, както и в случаите на образуване на нови общини общинския съвет на съществуващата община приема изменението на годишния общински бюджет най - късно 60 дни след отделянето на  новата община.
 
Чл.33.(3) (Нова)  т.2 Общинския съвет на новообразуваната община приема общинския бюджет за периода до края на текущата бюджетна година не по – късно от 60 дни след произвеждането на предсрочните избори за местна власт.
 
Чл.33.(3) (Нова)   т.3 При сливане на две или по вече общини се изработва бюджет на новообразуваната община, който се приема от новоизбрания общински съвет не по - късно от 60 дни след произвеждането на изборите.
 
Чл.33. (4) (Нова) В случаите на ал.3.т.1 и т.2 министърът на финансите определя размера на бюджетните взаимоотношения на съответните общини с държавния бюджет  на основата на критерии и механизми в рамките на утвърдените с годишния закон за държавния бюджет параметри.
 
Чл.33.(5) (Нова) Кметът на съществуващата  община по ал.1 и кметът /кметовете на новообразуваната /новообразуваните община/общини по ал.3 т 2 съвместно представят на министъра на финансите необходимата информация за натуралните и стойностни показатели на съответните общини в срок до 14 дни след срока съответно по т.1-. 3.
Чл. 36. (5) С настоящата Наредба /в  Приложение № 2 към Наредбата/ са определени условията и редът за извършване на промени, наблюдение, оценка и  контрол на  показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 5 от Закона за публичните финанси.
 
Чл. 36. (5) С настоящата Наредба /в  Приложение № 2 към Наредбата/ са определени условията и редът за извършване на промени, наблюдение, оценка и  контрол на  показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 6 от Закона за публичните финанси.
 
 
Добавя се нов раздел Раздел VІІ „ а” с наименование „ ОБЩИНИ С ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ
от  Чл. 42а  до  Чл.42з
 
 
Чл.42а   (Нов)  Община Тутракан е във финансово затруднение, когато са налице три или по вече от условията по чл.130а от ЗПФ.
 
Чл.42б(Нов)  Когато е налице финансово затруднение за община Тутракан се открива процедура за финансово оздравяване  с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност. Процедурата се открива за период от една до три години. В процедурата се вземат интересите на местната общност.
 
Чл.42в(Нов)  Министерството на финансите осъществява наблюдение на Община Тутракан за преценка на показателите по чл.130а от ЗПФ. При установяване на наличие на три или по вече от условията по чл. 130а от ЗПФ, които е допуснала общината, министърът на финансите уведомява кмета на общината за предприемане на действията по чл. 130г от ЗПФ. Министъра на финансите издава методически насоки за приложението на чл.130а от ЗПФ. Всяко тримесечие на интернет страницата на министерството на финансите се публикува информация за финансовото състояние на общините, в т.ч и за Община Тутракан.
 
Чл.42г(Нов)  Ежегодно в срок  до 10 март кметът на общината извършва оценка за наличие на условията по чл.130а от ЗПФ към  края на предходната година. Когато се установи, че са налице три или повече от условията по чл.130а от ЗПФ за общината, следва да се изпълняват постановките на чл.130 д, ал. 2- 6 от ЗПФ.
 
Чл.42д (Нов)  При дефиниране на общината от министъра на финансите като община във финансово затруднение, кметът разработва план за финансово оздравяване на общината, който включва показатели съгласно чл.130е от ЗПФ.
 
Чл.42е  (Нов) Община Тутракан може да ползва безлихвен заем от централния бюджет ако министърът на финансите прецени, че  общината може  да бъде подпомогната с безлихвен заем по чл.130 ж, ал.1  от ЗПФ за изпълнение  на плана за финансово оздравяване на общината.
 
Чл.42ж (Нов)Когато се установи трайна тенденция за подобряване на   финансовото  състояние на общината  по предложение на министъра на финансите  с акт на Министерски съвет, общината може да получи допълнителна субсидия от централния бюджет за субсидиране на безлихвения заем получен по чл.130ж , ал.1 от  ЗПФ.
 
Чл.42з (Нов) Общинския съвет по предложение на кмета на общината и след предварително съгласуване с министъра на финансите може да прекрати предсрочно процедурата за финансово оздравяване на общината.
Чл. 43.  (1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад и го внася за приемане от общинския съвет. Кметът представят в Министерството на финансите ежемесечно и на тримесечие отчети за изпълнението на бюджетите, включително за сметките за средства от Европейския съюз, както и друга допълнителна информация.
 
Чл.43.  (1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад и  в срок до 31 август на следващата бюджетна година го  внася за приемане от общинския съвет. В случаите когато Сметна палата извършва одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на общината. Кметът представят в Министерството на финансите ежемесечно и на тримесечие отчети за изпълнението на бюджетите, включително за сметките за средства от Европейския съюз, както и друга допълнителна информация.
 
Чл.43 (5) Общинският съвет след обсъжда-нето по ал. 4 приема отчета по ал. 1 не по-късно от 31 декември на годината, следваща отчетната година.
 
Чл.43 (5) Общинският съвет след обсъждането по ал. 4 приема отчета по ал. 1 не по-късно от 30 септември  на годината, следваща отчетната година.
 
Приложение №1 към чл.28, ал.2 и чл.43, ал.1 от Настоящата Наредба
I.Правила за провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет
Т. 1. Проектът на общинския бюджет се публикува на страницата на общината и в местната преса в срок до 30 ноември.
Приложение №1 към чл.28, ал.2 и чл.43, ал.1 от Настоящата Наредба
I.Правила за провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет
Т.1. Проектът на общинския бюджет се публикува на страницата на общината и в местната преса в срок до 20 работни дни  от обнародването  на Закона за държавния бюджет за съответната година.
Приложение №1 към чл.28, ал.2 и чл.43, ал.1 от Настоящата Наредба
I.Правила за провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет
Т.3. До 30 ноември в местните средства за масово осведомяване и на интернет страницата на общината се публикува обява, съдържаща датата, мястото, дневния ред и правилата за участие в публичното обсъждане на проекта за  общински бюджет.
 
Приложение №1 към чл.28, ал.2 и чл.43, ал.1 от Настоящата Наредба
I.Правила за провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет
Т.3. До 20 работни дни  от обнародването  на Закона за държавния бюджет за съответната година в местните средства за масово осведомяване и на интернет страницата на общината се публикува обява, съдържаща датата, мястото, дневния ред и правилата за участие в публичното обсъждане на проекта за  общински бюджет.
 
Приложение № 1 към чл.28, ал.2 и чл.43, ал.1 от Настоящата Наредба
II.Правила за провеждане на публично обсъждане на годишния  отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет
Т.1.Отчетът за изпълнението и приключването на годишния общински бюджет се публикува на страницата на общината.
 
Приложение № 1 към чл.28, ал.2 и чл.43, ал.1 от Настоящата Наредба
II.Правила за провеждане на публично обсъждане на годишния  отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет
Т.1.Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показатели, по които е приет, придружен с доклад и  в срок до 31 август на следващата  бюджетна година. Годишният общински бюджет се публикува на  интернет  страницата на общината.
 
Приложение № 1 към чл.28, ал.2 и чл.43, ал.1 от Настоящата Наредба
II.Правила за провеждане на публично обсъждане на годишния  отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет
Т.2. Срокът за приемане от общинския съвет на отчета за изпълнение и приключване на годишния общински бюджет за съответната година е 31 декември на следващата година.
Приложение № 1 към чл.28, ал.2 и чл.43, ал.1 от Настоящата Наредба
II.Правила за провеждане на публично обсъждане на годишния  отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет
Т.2. Срокът за приемане от общинския съвет на отчета за изпълнение и приключване на годишния общински бюджет за съответната година е 30 септември на годината,  следваща отчетната  година.
Приложение № 2 към чл. 36, ал. 5 от настоящата Наредба
Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 5 от Закона за публичните финанси
т.4. Разпоредителите с бюджетни средства на общината изготвят справката като се съобразяват с условията за поет ангажимент дадени с  указание ДДС № 4/01.04.2010 г. на Министерството на финансите.
 
Приложение № 2 към чл. 36, ал. 5 от настоящата Наредба
Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 5 от Закона за публичните финанси
т.4. Разпоредителите с бюджетни средства на общината изготвят справката като се съобразяват с условията за поет ангажимент дадени с  указание ДДС № 4/01.04.2010 г. на Министерството на финансите и последвалите указания допълващи и разширяващи този проблем, дадени през годините и актуални към периода на отчитане.
 
Приложение № 2 към чл. 36, ал. 5 от настоящата Наредба
Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 5 от Закона за публичните финанси
 т.8За спазване на изискванията на чл. 94, ал. 3, т. 2 от Закона за публичните финанси, наличните ангажименти към края на годината да не надвишават 30 на сто от  средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, не следва  да се поемат ангажименти без осигурено финансиране.
 
Приложение № 2 към чл. 36, ал. 5 от настоящата Наредба
Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 5 от Закона за публичните финанси
т.8За спазване на изискванията на чл.  94, ал. 3, т. 2 от Закона за публичните финанси, наличните ангажименти към края на годината да не надвишават 50 на сто от  средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, не следва  да се поемат ангажименти без осигурено финансиране.