О Б Я В Л Е Н И Е № 49 и № 50

28/10/2016
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
                                                      № _____   / ____  . 10 . 2016год.
 
( на основание чл.149, ал.1 и чл.131 от ЗУТ )
 
 
                Във връзка с чл.150, ал.3  Ви съобщаваме, че: 
 
1. Е издадено Разрешение за строеж №33 / 27.10.2016 год.за строителство на ”Стопанска сграда - сеновал” от Главния архитект на Община Тутракан на „Елвира НН” с управител Николай Василев Николов в поземлен имот №103004 в землището на с.Цар Самуил, местност:”Акар гьол”.
 
                2. Със Заповед № РД – 04 - 1384/27.10.2016 год. на Кмета на Община Тутракан еодоб-рен проект: Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/към Комплексен проект за инвестиционна иницатива /КПИИ/  в обхват на  един поземлен имот № 103004  в землището на с.Цар Самуил, Начин на трайно ползване:Стопонски двор, местност: ”Акар гьол”.Възложител и собственик на проекат е „ЕЛВИРА  НН” ООД, ЕИК 202768278  с управител  Николай  Василев Николов.
С изработеният ПУП-ПЗ са посочени ограничителни линии на застрояване  съответно на 3,0 м от северната, източната и южната имотна граница, а със западната съвпада. Имота се отрежда за „Производствени и складови дейности”.  
                Предвидено е изграждане на ново строителство.
                Една трета от предвиденото озеленяване трябва ще бъде осигурена за озеленяване с дървесна  растителност.
 
Частите на комплексния проект подлежат на обжалване пред Административен съд -  гр.Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община гр.Тутракан в 14 дневен срок от съоб-щаването им на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопро-цесуалния кодекс.
 
 
                                                                                                Кмет
                                                                                                на Община Тутракан:___________
                                                                                                                              / д-р Д. Стефанов /
Гл. спец. ”ГК” в
Дирекция”ИООС”:___________ 
                     / Т. Димитрова /
 
 
 
 
ДС/ТД 
                       
 
 

 

О Б Я В Л Е Н И Е
 № ____   / ____ . 10. 2016 год.
 
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на терито-риярията /ЗУТ/ обявява, че е издадена Заповед № РД - 04 – 1383 / 27. 10. 2016 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да се възложи изработване напроект:     
  Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/за част от улица с о.т.22-21-36 и урегулирани поземлени имоти: І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ и VІІ в кв.15 от дей-стващия  Кадастрален и регулационен план на с.Търновци, одобрен със Заповед №3649 / 05. 07.1955 год.
 
 
 
 
 
                                                                                                            Кмет на
        ОбщинаТутракан: ________________                                                              
                                      / д-р Д. Стефанов /
 
 
 
 
 
 
Изготвил : ______________
/Т. Димитрова - гл.спец.”ГК”/
 
 
 
 
 
ДС/ТД                                                              
 
 

Прикачени файлове