З А П О В Е Д №РД-04-1200/09.09.2016г.

20/9/2016
 
 
З  А  П  О  В  Е  Д
№РД-04-1200/09.09.2016г.
Гр. Тутракан
 
       На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС във връзка с  чл.17 ал.1, чл.55 ал.1 т.1 и ал.3, и чл.56 ал.1- ал.3, чл.62 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на  Решение №229 по Протокол №11 от 21.07.2016год. на Общински съвет гр.Тутракан
 
І.Н А Р Е Ж Д А М :
    
1.Да се проведе присъствен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: обособено помещение с основна площ от 49,00 кв.м и спомагателна площ от 23,80кв.м, находящо се на първи етаж от общинска сграда – „Спортна зала” в с. Белица, кв.13, УПИ-ІХ-120 по плана, одобрен със Заповед №1318/26.02.1953г., с предназначение за търговска дейност  за срок от 5 /пет/ години, при следните условия:
1.1 Начална тръжна месечна наемна цена: 100,40лв. / Сто лева и четиридесет стотинки / без ДДС.
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга наемна цена на имота с  включен ДДС в 14/четиринадесет/ дневен  срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
2.  Специални условия няма.
3. Търгът да се проведе на 12.10.2016год. от 10,00часав заседателната зала на Община Тутракан.
            4. Размер на депозита за участие в търга: 1% от първоначалната наемна цена за целия срок на договора или сума в размер на 60,24 /Шестдесет цяло и двадесет и четири/ лв. се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок до 16ч. на 10.10.2016г., като Община Тутракан не дължи лихви за периода, при който сумите по депозитите са били законно задържани.
            5. Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628.
6. Други тръжни условия:
            6.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция "Общинска собственост и стопански дейности"  срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 16.09.2016г. до 16.00ч. на 10.10.2016г.
            6.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга, с приложени документи, описани в същото.
             6.2.1 Кандидатите  търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
             - заверено от кандидата копие от ЕИК;
             -  декларация за липса на задължения към Община Тутракан;
             - нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник.
            6.2.2 Кандидатите физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
            - декларация за липса на задължения към община Тутракан;
            - нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник
6.3 Не се допускат до участие в търга кандидати, които:
- не са подали тръжните документи  в срока по заповедта;
- тръжни документи са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- тръжните документи не съдържат квитанции за закупени тръжни книжа и внесен депозит;
- тръжните документи не се съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта;
- като юридически лица са в открито производство по несъстоятелност и /или ликвидация
-  имат парични задължения към Община Тутракан /в т.ч. данъци, такси, наеми и влезли в сила наказателни постановления/
            7.Условия за подаване на офертните предложения: Подаването на предложенията за участие в публично оповестения търг с тайно наддаване се извършва чрез три непрозрачни плика, запечатани от кандидата.  В първи плик с надпис „Документи” се поставят приложените документите в т.6.2 и се запечатва. Във втори плик с надпис „Оферта” кандидатът поставя офертата, не по ниска от обявената в т.1.1 и се запечатва, без да фигурират имената или друга информация за участника на търга. Пликовете се поставят в трети, запечатан от него плик, върху който се отбелязват името и адреса на кандидата и описание на предмета на търга.
            7.1. В случай, че двама или повече участника са предложили еднаква най-висока цена, търгът завършва с явно наддаване между тях, като наддаването започва от предложената цена със стъпка за наддаване в размер на 5 %  от цената по т.1.1 или сума в размер на 5,02 /пет цяло и два/ лв.
            7.2. При отказ на обявения за спечелил търга участник от сключване на договор за наем с община Тутракан, внесения от него депозит остава в полза на общината и се предлага на втория участник в търга да сключи договор за наем на предлаганата от него цена, в случай, че и втория класиран участник откаже сключване на договор и неговия депозит се задължа в полза на общината и се обявява нов търг.
8. Краен срок за подаване на офертните предложения: до 16.00ч. на 10.10.2016г. в ОЦУИГ , съгласно условията по т.7
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
         1. Тръжна документация, както следва:
·         Заповед за провеждане на търга;
·         Копие на скица/ схема на имота;
·         Копие на акт за общинска собственост;
·         Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 отНРПУРОИ;
·         Проекто-договор;
·         Образец на заявлението за участие в търга;
·         Декларация за липса на задължения.
2.Условия за оглед на имота съгласно т. 5.
3.Краен срок за приемане на офертните предложения за участие в търга- 16.00ч. на 10.10.2016г. в ОЦУИГ.
4.Дата за провеждане на повторен присъствен публичен търг с тайно наддаване – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 20.10.2016г. от 10,00ч. в заседателната зала на Общината.Тръжните книжа се предоставят от Дирекция "Общинска собственост и стопански дейности", срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 13.10.2016г. до 16.00ч. на 19.10.2016г. Депозит в размер на 1% от първоначалната наемна цена за целия срок на договора, представляващо  60,24 /Шестдесет цяло и двадесет и четири/ лв. се внася по  банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок до 16ч. на 19.10.2016г. Краен срок за подаване на тръжните книжа за участие в повторен търг – 16,00ч. на деня предхождащ търга в ОЦУИГ на Община Тутракан.
           
 
 
 
Д-Р  Димитър Стефанов п/п
Кмет на Община Тутракан