З А П О В Е Д №РД-04-1202/10.09.2016г.

20/9/2016
 
З  А  П  О  В  Е  Д
№РД-04-1202/10.09.2016г.
Гр. Тутракан
 
          На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.45а ал.3 и чл.8 ал.4 от ЗОС и чл.6 от НРУУРОЖ, по реда на чл.55 ал.1 т.2 и чл.56 ал.1-ал.3 от НРПУРОИ, в изпълнение на Решение №203 по Протокол №10 от 30.06.2016год. на ОбС-Тутракан
 
І.Н А Р Е Ж Д А М:
1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост,представляващ: двустаен апартамент със застроена площ от 74 кв.м, находящ се в с. Старо село, ул. „Съединение” №30, на първи етаж в южното крило на двуетажна масивна сграда /бивш Здравен дом/, разположена в УПИ VI, пл. №182 в кв.25 по плана на селото от 1990г., за срок от 3 /три/ години, при следните условия:
1.1 Начална тръжна месечна  наемна цена: 51,00/петдесет и един/ лв.  
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща постигнатата на търга цена на имота в 14 /четиринадесет/ дневен срок от дата на връчване на заповедта по чл.66. ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината:IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
2. Специални условия: няма.
3. Търгът да се проведе на 13.10.2016год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Тутракан.
4. Размер на депозита за участие в търга: 5% от началната тръжна цена за целия срок на договора или сума в размер на 91,80/деветдесет и един цяло и осемдесет /лв, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв банка ЦКБ-АД, клон Русе, в срок до 16,00ч. на 11.10.2016г., като Община Тутракан не дължи лихви за периода, през който сумите по депозитите са били законно задържани.
5. Размер на стъпка при наддаване: 5,10 /пет цяло и десет/ лв.
6. Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта, след предварителна заявка на тел.0866/60628.
7. Други тръжни условия:
    7.1 Тръжните книжа се предоставят в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”срещу 12.00 /дванадесет/лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в банка ЦКБ-АД, клон Русе в срок от 16.09.2016г. до 16.00ч. на 11.10.2016г.
     7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото.
     7.3 Кандидатите търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи :
·           оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение на актуалното състояние на търговеца или ЕИК;
·           декларация за липса на задължения към Община Тутракан;
·           нотариално заверено пълномощно за участие в търга при участие на пълномощник;
7.4. Кандидатите физически лица, прилагат към заявление за участие в търга следните документи:
·         заверено копие от личната карта;
·         декларация за липса на задължения към Община Тутракан;
·         нотариално заверено пълномощно за участие в търга при участие на пълномощник.
7.5. Не се допускат до участие в търга кандидати, които:
·         не са подали тръжни документи в срока по заповедта;
·          тръжните документи са подадени в прозрачен и/или незапечатан плик;
·         не съдържат документ за закупени тръжни книжа и/или внесен депозит за участие;
·         тръжните документи не съдържат, които и да е от документите посочени в заповедта;
·         имат парични задължения към Община Тутракан /в т.ч. данъци, такси, наеми и влезли в сила наказателни постановления/.
8. Краен срок за подаване на тръжните документи- до 16.00ч. на 11.10.2016г. в ОЦУИГ на Общината Тутракан в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и данните на кандидата.
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
 
1. Тръжна документация, както следва:
·      Заповед за провеждането на търга;
·      Скица на имота;
·      Акт за общинска собственост;
·      Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 отНРПУРОИ;
·      Проекто-договор;
·      Образец на заявлението за допускане до участие в търга;
·      Декларация за липса на задължения
2.Условия за оглед на имота съгласно т. 6
3.Краен срок за приемане на заявления за участие: 16.00ч. на 11.10.2016г. в ОЦУИГ  на Община Тутракан.
4.Дата за провеждане на повторен търг: При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 21.10.2016г. от 10,00ч. в заседателната зала на Общината при същите условия. Тръжните книжа се предоставят в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”, срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 14.10.2016г. до 16.00ч. на 20.10.2016г. Депозит в размер на 5% от първоначалната тръжна  наемна цена за целия срок на договора, представляващо  сума в размер на 91,80 /деветдесет и един цяло и осемдесет/ лв. се внася по  банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв ЦКБ-АД, клон Русе, в срок до 16ч. на 20.10.2016г. Краен срок за подаване на тръжните книжа за участие в повторен търг: 16,00ч. на деня предхождащ търга в ОЦУИГ на Община Тутракан.
 
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ П/П
КМЕТ на Община Тутракан