Решение № РД-02-36-922 от 11.08.2016г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г” е одобрено проектно предложение „Енергийна ефективност в общински административни сгради -гр.Тутракан”

16/9/2016
                                                       
С Решение № РД-02-36-922 от 11.08.2016г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г” е одобрено проектно предложение „Енергийна ефективност в общински административни сгради -гр.Тутракан”.Сключен е договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0060-С01между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Тутракан по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 Енергийна ефективност в периферните райони, приоритетна осПодкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”. Общата стойност на проекта е 1 848 894,20 лв., от които 1 789 374,20 лв представляват 100% безвъзмездна финансова помощ и 59 520,00 лв собствен принос. 85% от безвъзмездната финансова помощ са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, а 15 % национално съфинансиране. Продължителността на изпълнение на проектното предложение е 30 месеца.
Проектът предвижда прилагане на мерки, които допринасят за достигане на по-високо ниво на енергийна ефективност и намаляване на енергийното потребление в сградата на Общинска администрация, административно-делови сгради на ул. „Трансмариска” № 7 и ул. „Крепостта” № 47 в гр.Тутракан. Основен проблем в публичната инфраструктура е ниската степен на енергийна ефективност. Мерките ще имат и допълнителен ефект, тъй като ще осигурят рентабилна експлоатация на обществените сгради, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката им, с оглед предоставяне на по-добри и допълнителни услуги на населението и по този начин ще допринесат за намаляване на темпа на миграция към по-големите градове. Предлаганите мерки ще допринесат за запазване на традиционните функции на малките градове – опорни центрове, свързани с предлагане на обществени услуги не само за своето население, но също и за населението на околните периферни райони. Инвестициите в мерки за енергийна ефективност в обществените сгради, освен енергоспестяващ ефект, ще служат като пример за добра практика на местно ниво и ще насърчат прилагането на подобни мерки, финансирани както от националния бюджет, така и от други източници.
Подобряването на енергийната ефективност в малките градове в селските райони ще спомогне за развитие на техния вътрешен потенциал и ще създаде възможности за по-качествени услуги в публичната сфера.   
Чрез повишаването на енергийната ефективност в публичния сектор в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система се цели:
            Подобряване техническото състояние на сградата на Общинска администрация, административно-делови сгради на ул. „Трансмариска” № 7 и ул. „Крепостта” № 47в гр.Тутракан, както и подобряването на качеството на живот в периферните райони по отношение на намаляване на неравенствата между периферните и централните територии на страната.
 
 
“Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия „Енергийна ефективност в общински административни сгради -, гр.Тутракан”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Тутракан и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

Прикачени файлове