Решение №РД-02-36-961от 16.08.2016г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г” е одобрено проектно предложение „Енергийна ефективност в образователната инфраструктура в гр.Тутракан”

16/9/2016
 
                                                       
 
С Решение №РД-02-36-961от 16.08.2016г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г” е одобрено проектно предложение „Енергийна ефективност в образователната инфраструктура в гр.Тутракан”. Сключен е договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.001-0014-С01между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Тутракан по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 Енергийна ефективност в периферните райони, приоритетна осПодкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”. Безвъзмездната финансова помощ е на стойност 937 351.80лв., от които  от които 85% са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, а 15 % национално съфинансиране. Продължителността на изпълнение на проектното предложение е 24месеца.
Проектът предвижда прилагане на мерки, които допринасят за достигане на по-високо ниво на енергийна ефективност и намаляване на енергийното потребление в сградите на Целодневна детска градина „Патиланчо” и Общински център за извънучилищни дейности (ОЦИД) в гр.Тутракан. Един от проблемите в образователната инфраструктура е ниската степен на енергийна ефективност. Дейностите за енергийно обновяване ще удължат живота на сградите и ще намалят разходите за поддръжка. Мерките ще имат и допълнителен ефект, тъй като ще осигурят рентабилна експлоатация на общинските сгради, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката им, с оглед предоставяне на по-добри и допълнителни услуги на населението и по този начин ще допринесат за намаляване на темпа на миграция към по-големите градове. Подобряването на енергийната ефективност има важен допълнителен ефект - ще бъдат създадени нови работни места най-вече в местни предприятия от строителния сектор. Предлаганите мерки ще допринесат за запазване на традиционните функции на града - опорен център, свързани с предлагане на образователни услуги не само на градското население, но и за населението на околните периферни райони. Инвестициите в мерки за енергийна ефективност в тези сгради, освен енергоспестяващ ефект, ще служат като пример за добра практика на местно ниво и ще насърчат прилагането на подобни мерки, финансирани както от националния бюджет, така и от други източници.    
Чрез повишаването на енергийната ефективност в двете обществени сгради се цели:
- Подобряване техническото състояние на образователната инфраструктура - сградите на Целодневна детска градина "Патиланчо" и ОЦИД чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност;
- Повишаване качеството на услугите, предоставяни в сградите на ЦДГ "Патиланчо" и ОЦИД;
-Подобряване на работната среда на работниците и служителите на ЦДГ "Патиланчо" и ОЦИД;
 
 
 
“Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия „Енергийна ефективност в образователната инфраструктура в гр.Тутракан”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Тутракан и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

Прикачени файлове