О Б Я В Л Е Н И Е № 41 / 13. 09. 2016год.

14/9/2016
О Б Я В Л Е Н И Е
№  41 / 13. 09. 2016год.
 
 
Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че с издадена Заповед № РД-04-1205/13.09.2016 год.на Кмета на Община Тут-ракане разрешено изработване наПодробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/  на  „ЕЛВИРА  НН” ООД, ЕИК 202768278  с управител  Николай Василев Николов в обхват на  един поземлен имот  -  № 103004  в землището на с.Цар Самуил, Начин на трайно ползване:Стопонски двор, местност: ”Акар гьол”, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ .
Заповедта на подлежи на оспорване .
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Кмет
                                                                                                на Община Тутракан: ___________
                                                                                                                                   / д-р  Д. Стефанов /
 
 
 
 
 
 
Съставил: ________ 
/гл.спец."ГК":Т. Димитрова/
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД

Прикачени файлове