Информация за проекта

8/9/2016
                                                       
 
С Решение №РД-02-36-786 от 14.07.2016г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г” е одобрено проектно предложение „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради бл."Възход 3" бл."Възход 4", гр.Тутракан”. Сключен е договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-2.001-0051-C01 между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Тутракан по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 Енергийна ефективност в периферните райони, приоритетна осПодкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”. Безвъзмездната финансова помощ е на стойност 866 155.20лв., от които  от които 85% са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, а 15 % национално съфинансиране. Продължителността на изпълнение на проектното предложение е 25 месеца.
Проектът предвижда прилагане на мерки, които допринасят за достигане на по-високо ниво на енергийна ефективност и намаляване на енергийното потребление в жилищните сгради бл."Възход 3" и бл."Възход 4" в гр.Тутракан. Основен проблем в многофамилните жилищни сгради е ниската степен на енергийна ефективност. Инвестициите в мерки за енергийна ефективност, освен енергоспестяващ ефект, ще служат като пример за добра практика на местно ниво и ще насърчат прилагането на подобни мерки, финансирани както от националния бюджет, така и от други източници. Подобряването на жилищния фонд ще доведе до по-добро качество на въздуха и по-добри условия за живот. Мерките ще имат и допълнителен ефект, като осигурят рентабилна експлоатация на жилищните сгради, което ще позволи устойчиво да продължи управлението и поддръжката им.
               Чрез повишаването на енергийната ефективност в жилищния сектор в опорните центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система се цели:
               Подобряване техническото състояние на многофамилните жилищни сгради - бл."Възход 3" и бл."Възход 4" в гр.Тутракан;
               Подобряване на качеството на живот в жилищни сгради бл."Възход 3" и бл."Възход 4", гр.Тутракан.
              
 
 
“Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради бл."Възход 3" бл."Възход 4", гр.Тутракан”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Тутракан и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

Прикачени файлове