О Б Я В Л Е Н И Е № 38 /07. 09. 2016 год.

8/9/2016
 О Б Я В Л Е Н И Е
 № 38  /07. 09. 2016 год.
 
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на те-риторията /ЗУТ/ обявява, че по искане на Ивелина Валентинова Неделчева и Ангел Сте-фанов Неделчев  е издадена Заповед № РД041182/ 07.09.2016 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложат изработване на проект:                             
Подробен устройствен план /ПУП/  –План за регулация /ПР/  за поземлен имот  с идентификатор 73496. 501.616по КККР на гр.Тутракан,одобрена със Заповед №РД–18– 6/ 04.
02.2008 г. на АГКК гр.София;  в  кв. 150 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан. 
 
 
 
    
 
 
                                                     Кмет  на
                                                                                                         Община Тутракан: _______________
                                                                                                                                         / д-р Д. Стефанов /
 
 
 
                                                                             Гл. спец.”ГК” в
                                                                                                                     Дирекция ”ИООС”: ______________
                                                                                                                                                            /Т. Димитрова /
 
 
 
 
 
ДС/ТД

Прикачени файлове