О Б Я В А във връзка с предстоящата стопанска 2016/2017 година и разпоредбите на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за стопанисване

19/8/2016
О Б Я В А
 
Във връзка с предстоящата стопанска 2016/2017 година и разпоредбите на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд на Община Тутракан, обявявам поземлените имоти, по землища, които могат да се предоставят на безимотни и малоимотни граждани, без търг или конкурс, за срок от една стопанска година, както следва:
1.     За землището на гр. Тутракан, ЕКАТТЕ 73496
-№ 73496.28.175, с площ от 13,769 дка., местността „Гяур пунар”;
-№ 73496.32.116, с площ от 39,523 дка. местността „Баша”;
-№ 73496.504.739, с площ от 1,093 дка., местността „Зад Болницата”;
         2. За землището на с. Антимово, ЕКАТТЕ 000494
- № 000195, с площ от 2,438 дка., местността „До село”;
- № 000198, с площ от 2,340 дка., местността „До село”;
- № 000260, с площ от 2,045 дка., местността „До село”;
- № 000262, с площ от 2,148 дка., местността „До село”;
- № 000263, с площ от 2,093 дка., местността „До село”;
- № 000258, с площ от 2,020 дка., местността „До село”;
- № 000259, с площ от 1,958 дка., местността „До село”;
- № 007051, с площ от 4,831 дка., местността „Бозалъка”;
- № 009067, с площ от 9,463 дка., местността „Шейтан кулак”;
         3. За землището на с. Белица, ЕКАТТЕ 03527       
- № 000309, с площ от 1,819 дка., местността „До селото”;
- № 000310, с площ от 1,621 дка., местността „До селото”;
- № 000311, с площ от 9,924 дка., местността „До селото”;
- № 000312, с площ от 2,322 дка., местността „До селото”;
- № 000313, с площ от 2,699 дка., местността „До селото”;
- № 000314, с площ от 2,311 дка., местността „До селото”;
- № 000316, с площ от 1,266 дка., местността „До селото”;
- № 000318, с площ от 4,137 дка., местността „До селото”;
- № 000449, с площ от 4,063 дка., местността „До селото”;
- № 000450, с площ от 5,882 дка., местността „До селото”;
- № 000451, с площ от 9,437 дка., местността „До селото”;
- № 000452, с площ от 8,055 дка., местността „До селото”;
- № 000459, с площ от 6,079 дка., местността „До селото”;
- № 050040, с площ от 35,000 дка., местността „Кулака”;
- № 050043, с площ от 35,000 дка., местността „Кулака”;
         4. За землището на с. Бреница, ЕКАТТЕ 06389
- № 003046, с площ от 23,773 дка., местността „Армутлука”;
- № 020057, с площ от31,526 дка., местността „Ямките”;
5. За землището на с. Нова Черна, ЕКАТТЕ 51956
- № 041006, с площ от 1,304 дка., местността „Турските гробища”;
- № 045021, с площ от 1,658 дка., местността „Турските гробища”;
- № 047004, с площ от 3,000 дка., местността „Турските гробища”;
- № 047008, с площ от 21,153 дка., местността „Турските гробища”;
- № 047011, с площ от 10,566 дка., местността „Турските гробища”;
- № 047019, с площ от 4,206 дка., местността „Баир Сартъ”;
- № 047021, с площ от 2,346 дка., местността „Баир Сартъ”;
- № 050137, с площ от 2,839 дка., местността „Баир Сартъ”;
- № 050144, с площ от 2,817 дка., местността „Баир Сартъ”;
- № 050153, с площ от 3,231 дка., местността „Баир Сартъ”;
- № 050154, с площ от 7,993 дка., местността „Баир Сартъ”;
- № 050155, с площ от 1,907 дка., местността „Баир Сартъ”;
- № 050157, с площ от 5,424 дка., местността „Баир Сартъ”;
- № 050158, с площ от 1,437 дка., местността „Баир Сартъ”;
- № 050159, с площ от 1,547 дка., местността „Баир Сартъ”;
- № 050163, с площ от 2,155 дка., местността „Баир Сартъ”;
- № 050166, с площ от 1,827 дка., местността „Баир Сартъ”;
- № 101017, с площ от 2,685 дка., местността „Пред ДЗС”;
- № 101018, с площ от 2,527 дка., местността „Пред ДЗС”;
- № 103035, с площ от 1,375 дка., местността „Пред ДЗС”;
- № 105007, с площ от 0,499 дка., местността „Пред ДЗС”;
- № 115081, с площ от 2,021 дка., местността „Геройски пост”;
6. За землището на с. Пожарево, ЕКАТТЕ 57090
- № 007007, с площ от 6,000 дка., местността „Караула”;
7. За землището на с. Старо село, ЕКАТТЕ 69078
- № 035048, с площ от 3,820 дка., местността „Василев кладенец”;
- № 035078, с площ от 6,500 дка., местността „Василев кладенец”;
- № 035079, с площ от 6,500 дка., местността „Василев кладенец”;
- № 035080, с площ от 6,854 дка., местността „Василев кладенец”;
- № 040034, с площ от 5,362 дка., местността „Кощови ниви”;
- № 045017, с площ от 10,000 дка., местността „Ангелово”;
- № 059026, с площ от 7,700 дка., местността „Топ корсу”;
- № 059027, с площ от 6,500 дка., местността „Топ корсу”;
- № 059028, с площ от 6,500 дка., местността „Топ корсу”;
- № 064051, с площ от 4,966 дка., местността „Колофала”;
- № 079018, с площ от 10,291 дка., местността „Тополите”;
- № 079016, с площ от 26,472 дка., местността „Тополите”;
8. За землището на с. Сяново, ЕКАТТЕ 70682
- № 012063, с площ от 1,558 дка., местността „Серкето”;
- № 015032, с площ от 3,348 дка., местността „Манастира”;
- № 020031, с площ от 3,141 дка., местността „Под джамията”;
- № 033033, с площ от 7,001 дка., местността „Черкезки баир”;
9. За землището на с. Цар Самуил, ЕКАТТЕ 78238
- № 000395, с площ от 0,769 дка., местността „До селото”;
- № 000396, с площ от 1,060 дка., местността „До селото”;
- № 000484, с площ от 17,100 дка., местността „До селото”;
- № 002052, с площ от 14,000 дка., местността „Курдомана”;
- № 010030, с площ от 22,290 дка., местността „Кузу кулак”;
- № 012068, с площ от 6,961 дка., местността „Юперски път”;
- № 013010, с площ от 19,171 дка., местността „Греда баир”;
- № 014058, с площ от 10,999 дка., местността „Звънарски път”;
- № 014066, с площ от 3,853 дка., местността „Звънарски път”;
- № 021016, с площ от 10,599 дка., местността „Коруклука”;
- № 050018, с площ от 144,133 дка., местността „Юперски път”;
10. За землището на с. Царев дол, ЕКАТТЕ 78118
- № 007023, с площ от 6,500 дка., местността „Бююк кало”;
- № 010020, с площ от 4,397 дка., местността „Софийци”;
- № 010021, с площ от 5,601 дка., местността „Софийци”;
- № 010022, с площ от 3,246 дка., местността „Софийци”;
- № 010023, с площ от 2,393 дка., местността „Софийци”;
11. За землището на с. Шуменци, ЕКАТТЕ 83524
- № 003024, с площ от 5,000 дка., местността „Бежене”;
- № 011016, с площ от 5,000 дка., местността „Енерлик”;
- № 013005, с площ от 2,001 дка., местността „Пандаклъка”;
- № 013027, с площ от 2,000 дка., местността „Пандаклъка”;
- № 013040, с площ от 1,000 дка., местността „Пандаклъка”;
- № 014023, с площ от 1,500 дка., местността „До селото”;
- № 014081, с площ от 2,960 дка., местността „До селото”;
- № 014114, с площ от 2,500 дка., местността „До селото”;
- № 014127, с площ от 4,203 дка., местността „До селото”;
- № 019054, с площ от 16,503 дка., местността „Орманджика”;
- № 021009, с площ от 7,753 дка., местността „Караганчов кулак”;
 
Гражданите, които желаят да наемат земеделска земя от Общинския поземлен фонд, подават заявление до Кмета на Община Тутракан в срок до 30.08.2016 г., с данни за постоянния и настоящ адрес, чрез кмет или кметски наместник на съответното населено място, в което се иска земята. В тях се посочва местонахождението и номера на поземления имот, както и площта, която се иска под наем. В заявлението се посочват също членовете на домакинството и тяхното имотно състояние.
Постъпилите заявления се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Тутракан, в която задължително участва кмет/кметски наместник на съответното населено място.
Процедурата по разглеждане и одобряване на подадените заявления, както и сключване на договор за наем са подробно регламентирани в Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд.
 
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан
 
Изготвил…………………………
 /инж. Кр. Атанасова, мл. експерт „УНИ”/