ЗАПОВЕД № РД – 04 – 1073/10.08.2016 г. за поправка на очевидна фактическа грешка на Заповед № РД – 04- 1032/01.08.2016 г.

18/8/2016
ЗАПОВЕД
  
   № РД – 04 – 1073/10.08.2016 г.
за поправка на очевидна фактическа грешка
на Заповед № РД – 04- 1032/01.08.2016 г.
 
            След издаването на Заповед № РД – 04 – 1032/01.08.2016 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от Общинския поземлен фонд /ОПФ/, с начин на трайно ползване „нива”, за срок от 5 /пет/ стопански години (2016/2021) за землищата на с. Антимово, с. Варненци, с. Нова Черна, с. Пожарево, с. Старо село, с. Търновци, с. Цар Самуил, с. Шуменци и гр. Тутракан, общ. Тутракан, се констатира очевидна фактическа грешка в т. 8.1. Посочената дата за закупуване на тръжни документи е некоректно посочена.
            С оглед на изложеното, на основание чл. 44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 62 ал.1 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, поради очевидна фактическа грешка в текста на т.8.1. от Заповед № РД – 04 – 1032/01.08.2016 г.
 
 
                                                          НАРЕЖДАМ:
 
            Текстът на т.8.1. „Тръжните книжа се закупуват всеки работен ден в стая № 32 Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”, срещу 12,00 /дванадесет лв./ лева с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в „ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 01.09.2016г. до 16.00ч. на 27.09.2016 г.” от Заповед № РД – 04 – 1032/01.08.2016 г
ДА СЕ ЧЕТЕ
 
„Тръжните книжа се закупуват всеки работен ден в стая № 32 Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”, срещу 12,00 /дванадесет лв./ лева с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в „ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 04.08.2016г. до 16.00ч. на 26.08.2016 г.”
 
            Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване пред Административен съд Силистра.
 
Д – Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
Кмет на Община Тутракан