ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ТУТРАКАН“

17/8/2016
 
 
 
ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ТУТРАКАН“
 
От 01.01.2016 година стартира проект „Независим живот за гражданите на Тутракан“, договор BG05M9OP001-2.002-0042-C001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощBG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014–2020.
Проектът е на стойност 494 451.93 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Срокът за изпълнение на договора  е от 01.01.2016 г. до 31.07.2017 година.
Общата цел на проекта е: Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и на хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Възможности  завръщането на реалния пазар на труда на лицата, които се грижат за близките си с увреждания.
Предоставят се  почасови социални услуги в общността и домашна среда. Осигурявасе достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална оценка, чрез подкрепа на дейността на Звеното за почасово предоставяне на услуги.
Назначени са 55 домашни помощници и социални асистенти, които се грижат за 76 потребители- хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване.
За повишаване качеството на предоставяните услуги се провеждат обучения, супервизии на персонала, предоставящ услуги; мотивационна и психологическа подкрепа за потребителите, според тяхната индивидуална потребност.
За изпълнението на проекта, Община Тутракан работи в партньорство с организация доставчик на социални услуги „СОНИК СТАРТ“ООД.
В резултат на изпълнение на дейностите ще се подобри качеството на живот на възрастните и лицата с увреждания чрез създаване на условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот и социално включване, при зачитане на правата им , съобразяване с техните възможности и специфични потребности
 
 
 

Прикачени файлове