О Б Я В Л Е Н И Е № 34 и № 35 /04 . 08. 2016 год.

4/8/2016
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 34  /04 . 08. 2016 год.
 
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на те-риторията /ЗУТ/ обявява, че по искане на Калина  Асенова Кичукова  е издадена Заповед № РД04-1056 / 04 .08.2016 год. на Кмета на Община Тутракан с разреше-ние да възложи изработване на проект:                            
Подробен устройствен план /ПУП/  –План за регулация /ПР/  за поземлен имот  с идентификатор 73496. 501.2613 по КККР на гр.Тутракан,одобрена със Заповед №РД–18– 6/ 04.02.2008 г. на АГКК гр.София;  в  кв. 112от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутра-кан. 
 
 
    
 
 
                                                 Кмет  на
                                                                                                         Община Тутракан: _________________
                                                                                                                                         / д-р Д. Стефанов /
 
 
 
Гл. спец.”ГК” в
Дирекция ”ИООС”: ______________
                               /Т. Димитрова /
                      
 
 
ДС/ТД
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 35 / 04. 08. 2016 год.
 
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на те-риторията /ЗУТ/ обявява, че по искане на Калина  Асенова Кичукова  е издадена Заповед № РД04-1055 / 04.08.2016 год. на Кмета на Община Тутракан с разреше-ние да възложи изработване на проект:                            
Подробен устройствен план /ПУП/  –План за регулация /ПР/  за поземлен имот  с идентификатор 73496. 501.1024по КККР на гр.Тутракан,одобрена със Заповед №РД–18– 6/ 04.02.2008 г. на АГКК гр.София;  в  кв. 130 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение № 327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутра-кан;  . 
 
 
 
 
    
 
                                                 Кмет  на
                                                                                                         Община Тутракан: _________________
                                                                                                                                         / д-р Д. Стефанов /
 
 
 
 
 
Гл. спец.”ГК” в
Дирекция ”ИООС”: ______________
                               /Т. Димитрова /
                      
 
 
 
ДС/ТД

Прикачени файлове