С Ъ О Б Щ Е Н И Е 33 / 01 . 08. 2016год. ( на основание чл.149, ал.1 и чл.131 от ЗУТ )

4/8/2016
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
                                                                       33  / 01  . 08. 2016год.
( на основание чл.149, ал.1 и чл.131 от ЗУТ )
 
 
                Във връзка с чл.150, ал.3  Ви съобщаваме, че: 
1. Е издадено Разрешение за строеж №18/ 28.07.2016год. от главния архитект на Община Тутракан на „Моника -92” с управител Венцислав Маринов Танчев.
2. Със Заповед № РД – 04 -1021/28.07.2016 год. на Кмета на Община Тутракан еодобрен Подробен устройствен план / ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/към Комплексен проект за инвестиционна иницатива /КПИИ/,за поземлен имот с идентификатор 73496. 502.15  по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София, имот извън строителните граници на населеното място.
    Проекта е с ограничителни линии на застрояване, предвижда се  изграждане на: ”Магазин за промишлени стоки  и автомивка на самообслужване”.   В имота са осигурени  необходимите  паркоместа. Определен е режим на  застрояване  за зона Сос /”Смесено общетвено обслужваща и складова зона”/ . Възложител е  „Моника - 92” ООД  Тутракан,  с управител Венцислав Маринов Танчев, съгласно Договор за учредено право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост вписан в  Служба по вписванията гр.Тутракан с вх.рег. №666, Акт №2, т.ІІІ/ 16.03.2016 год.
Частите на комплексния проект подлежат на обжалване пред Администрати-вен съд -  гр.Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община гр.Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването им на заинтересуваните лица при условията и по реда на Ад-министративнопроцесуалния кодекс.
 
 
 
                                                                                                Кмет
                                                                                                на Община Тутракан:___________
                                                                                                                              / д-р Д. Стефанов /
 
 
Гл. спец. ”ГК” в
Дирекция”ИООС”:___________ 
                     / Т. Димитрова /
 
ДС/ТД  

Прикачени файлове