З А П О В Е Д № РД-04-1032/ 01.08.2016г.

4/8/2016
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-1032/ 01.08.2016г.
 
На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 24а ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с чл. 4 ал. 1 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд /НСУРОПФ/, чл. 56 ал. 1 ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение № 224 по Протокол № 11 от 21 юли 2016 г.
 
I. Н А Р Е Ж Д А М:
 
            1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от Общинския поземлен фонд, с начин на трайно ползване „нива”, за срок от 5 /пет/ стопански години (2016/2021) за землищата на с. Антимово, с. Варненци, с. Нова Черна, с. Пожарево, с. Старо село, с. Търновци, с. Цар Самуил, с. Шуменци и гр. Тутракан., общ. Тутракан
            2. Обект на търгаса земите от Общинския поземлен фонд, подробно описани по землища, както следва:
 
с.Антимово
           
Имот №
Местност
площ/дка.
кат.
начална тръжна цена лв./дка.
депозит за участие
стъпка за наддаване/дка.
009121
Шейтан кулак
16,800
V
60,00 лв
100,80 лв
6,00 лв
009066
Шейтан кулак
56,162
IV
60,00 лв
336,97 лв
6,00 лв
 
           
с. Варненци
           
Имот №
Местност
площ/дка.
кат.
начална тръжна цена лв./дка
депозит за участие
стъпка за наддаване
050091
Джевезлика
26,821
I
60,00 лв
160,93 лв
6,00 лв
050107
Дойчинови места
23,382
IV
60,00 лв
140,29 лв
6,00 лв
 
           
с. Нова Черна
           
Имот №
Местност
площ/дка.
кат.
начална тръжна цена лв./дка
депозит за участие
стъпка за наддаване
001487
Геройски пост
25,382
III
60,00 лв
152,29 лв
6,00 лв
001162
Под ДЗС
11,000
III
60,00 лв
66,00 лв
6,00 лв
001163
Под ДЗС
17,000
III
60,00 лв
102,00 лв
6,00 лв
 
 
 
 
 
           
с. Пожарево
           
Имот №
Местност
площ/дка.
кат.
начална тръжна цена лв./дка
депозит за участие
стъпка за наддаване
006021
Кюклюци
12,999
IV
60,00 лв
77,99 лв
6,00 лв
017004
Пожаревски къмпинг
21,000
IV
60,00 лв
126,00 лв
6,00 лв
017011
Пожаревски къмпинг
10,004
IV
60,00 лв
60,02 лв
6,00 лв
018022
Дизорман
75,224
IV
60,00 лв
451,34 лв
6,00 лв
035001
Дущубака
15,000
VI
50,00 лв
75,00 лв
5,00 лв
038001
Новите места
30,992
IV
60,00 лв
185,95 лв
6,00 лв
 
           
с. Старо село
           
Имот №
Местност
площ/дка.
кат.
начална тръжна цена лв./дка
депозит за участие
стъпка за наддаване
045003
Ангелово
53,000
V
60,00 лв
318,00 лв
6,00 лв
068001
Маразлъка
21,954
V
60,00 лв
131,72 лв
6,00 лв
             
             
с.Търновци
           
Имот №
Местност
площ/дка.
кат.
начална тръжна цена лв./дка
депозит за участие
стъпка за наддаване
010025
Косуйски път
66,895
V
60,00 лв
401,37 лв
6,00 лв
 
           
с.Цар Самуил
           
Имот №
Местност
площ/дка.
кат.
начална тръжна цена лв./дка
депозит за участие
стъпка за наддаване
010034
Кузу кулак
18,000
III
60,00 лв
108,00 лв
6,00 лв
011042
Юперски път
7,000
III
60,00 лв
42,00 лв
6,00 лв
019027
Ара екинлик
10,501
II
60,00 лв
63,01 лв
6,00 лв
031012
Ливадите
13,752
IV
60,00 лв
82,51 лв
6,00 лв
031014
Ливадите
15,429
IV
60,00 лв
92,57 лв
6,00 лв
050049
Фондовите места
10,994
IV
60,00 лв
65,96 лв
6,00 лв
050051
Фондовите места
58,817
IV
60,00 лв
352,90 лв
6,00 лв
050078
Фондовите места
11,914
IV
60,00 лв
71,48 лв
6,00 лв
050207
Фондовите места
10,269
IV
60,00 лв
61,61 лв
6,00 лв
050347
Чокойски ниви
33,515
IV
60,00 лв
201,09 лв
6,00 лв
052086
Фондовите места
55,611
V
60,00 лв
333,67 лв
6,00 лв
 
           
с. Шуменци
           
Имот №
Местност
площ/дка.
кат.
начална тръжна цена лв./дка
депозит за участие
стъпка за наддаване
006007
Каракуш кулак
13,785
VI
50,00 лв
68,93 лв
5,00 лв
009111
Кулак чешма
99,652
III
60,00 лв
597,91 лв
6,00 лв
 
           
гр.Тутракан
           
Имот №
Местност
площ/дка.
кат.
начална тръжна цена лв./дка
депозит за участие
стъпка за наддаване
73496.7.14
Волна
60,004
V
60,00 лв
360,02 лв
6,00 лв
73496.27.30
Чифчи кулак
4,752
V
60,00 лв
28,51 лв
6,00 лв
 
            3. Търгът да се проведена 29.08.2016 г. от 09.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракн, ул. Трансмариска № 20
4. Размер на депозита за участие в търга - Депозитът в размер на 10 % от началната тръжна цена за всеки имот, подробно описан в т.2, графа „депозит за участие” от настоящата заповед, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан, и се внася за всеки отделен имот, за който кандидата участва;
5. Размер на стъпка при наддаване: стъпката за наддаване е 10 % от началната тръжна цена за всеки имот, подробно описани в т.2, графа „стъпка за наддаване” от настоящата заповед.
            6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”, стая № 32 или на тел. 0866/60628;
            7. Начин и срок на плащане – Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN– BG10CECB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 444200 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
            8. Други тръжни условия :
            8.1. Тръжните книжа се закупуват всеки работен ден в стая № 32 Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности”, срещу 12,00 /дванадесет лв./ лева с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в „ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 01.09.2016г. до 16.00ч. на 27.09.2016 г.;
8.2. До участие в търга ще бъдат допуснати лицата (фирмите), които са закупили тръжни книжа, внесли депозит, подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи в определения срок по т. 9 и отговарят на следните условия:
            1.  Нямат задължения от наем на земя от ОПФ;
            2. Нямат задължения към Община Тутракан, породени от задължения към „Местни данъци и такси” и глоби / имуществени санкции по наказателни постановления;
            3. Не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон, с лице, имащо задължения към Община Тутракан;
            4. Не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
            5. Не са обявени в ликвидация или несъстоятелност /за юридически лица/;
            8.3. Кандидатите – юридически лица, посочват в заявлението единен идентификационен код, съгласно чл. 23 ал. 5 от Закона за Търговския регистър /ЗТР/;
            - Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения;
            - Декларация, че Управителят или членовете на управителния орган на участника не са лишени от право да упражняват търговска дейност;        
8.4. Кандидатите – физически лица, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
            - Заверено копие на лична карта;
            - Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения ;
            9. Краен срок за подаване на тръжни документи- до 16.00 часа на 26.08.2016 г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик;
            10.За всеки имот се закупува отделен комплект тръжни документи, като върху плика с документи се отбелязва името и адреса на участника, землището и  номера на имота, за който се участва;
                11.Търгът да се проведе по реда на Глава V, Раздел I от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет гр. Тутракан.
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
            1.Тръжна документация, както следва :
            - Заповед за провеждане на търга;
            - Скица на имота;
            - Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ;
-Проекто-договор;
-Образец на заявлението за допускане да участие в търга;
2. Условия за оглед на имота съгласно раздел Iт.6;
3. Краен срок за приемане на тръжна документация – до 16.00 ч. на 26.08.2016 г., в информационния център на Община Тутракан;
                4. Дата за провеждане на повторен търг– при неявяване на кандидати, повторени търг да се проведе на 14.9.2016 г. от 09.00 часав заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 20. Тръжните документи се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” , стая № 32 срещу 12,00 лева с ДДС, платими на касата към Информационния център на Община Тутракан по банкова сметка IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090, в „ЦКБ” АД, клон Русе в срок до 16.00 часа на 13.09.2016г.
            Краен срок за подаване на тръжна документация  до 16.00 часа на 13.09.2016г      
 
 
 
д-р Димитър Стефанов      
 Кмет на Община Тутракан
 

Прикачени файлове