З А П О В Е Д № РД– 04 – 1041/01.08.2016 г.

4/8/2016
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД– 04 – 1041/01.08.2016 г.
 
              На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.56, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,  във връзка с чл.20, ал.1 от същата Наредба и Решение № 225 по протокол № 11 от 21.07.2016год. на ОбС - Тутракан
 
І.Н А Р Е Ж Д А М :
    
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Царев дол, общ. Тутракан, за срок от 10 /десет/ години, при следните условия:
 
Поземлен имот
Начална месечна тръжна цена/ лв.
Депозит
Стъпка
1
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №1995/16.05.2016 г. за частна общинска собственост, кв. 28, УПИXIII, с идентификатор №83поплана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 1630 кв. м.
8,15 лв.
0,80 лв.
0,80 лв.
2
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №1993/16.05.2016 г. за частна общинска собственост, кв. 19, УПИIII, с идентификатор №42поплана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 899 кв. м.
4,50 лв.
0,40 лв.
0,40 лв.
3
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №1999/16.05.2016 г. за частна общинска собственост, кв. 19, УПИII, с идентификатор №42поплана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 936 кв. м.
4,68 лв.
0,40 лв.
0,40 лв.
4
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №1994/16.05.2016 г. за частна общинска собственост, кв. 19, УПИI, с идентификатор №42поплана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 837 кв. м.
4,19 лв.
0,40 лв.
0,40 лв.
5
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №2006/17.05.2016 г. за частна общинска собственост, кв. 19, УПИХIХ, с идентификатор №48поплана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 1090 кв. м.
5,45 лв.
0,50 лв.
0,50 лв.
6
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №2007/17.05.2016 г. за частна общинска собственост, кв. 19, УПИIХ, с идентификатор №48поплана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 1065 кв. м.
5,33 лв.
0,50 лв.
0,50 лв.
7
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №2011/17.05.2016 г. за частна общинска собственост, кв. 19, УПИХХI, с идентификатор №49поплана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 938 кв. м.
4,69 лв.
0,40 лв.
0,40 лв.
8
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №1998/16.05.2016 г. за частна общинска собственост, кв. 19, УПИХХ, с идентификатор №49поплана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 1104 кв. м.
5,52 лв.
0,50 лв.
0,50 лв.
9
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №2010/17.05.2016 г. за частна общинска собственост, кв. 19, УПИVIII, с идентификатор №49поплана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 1150 кв. м.
5,75 лв.
0,50 лв.
0,50 лв.
10
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №2009/17.05.2016 г. за частна общинска собственост, кв. 19, УПИVII, с идентификатор №49поплана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 953кв. м.
4,76 лв.
0,40 лв.
0,40 лв.
11
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №2014/17.05.2016 г. за частна общинска собственост, кв. 19, УПИXXII, с идентификатор №50 поплана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 895кв. м.
4,48 лв.
0,40 лв.
0,40 лв.
12
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №2015/17.05.2016 г. за частна общинска собственост, кв. 19, УПИIV, с идентификатор №50 поплана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 878кв. м.
4,39 лв.
0,40 лв.
0,40 лв.
13
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №2016/17.05.2016 г. за частна общинска собственост, кв. 19, УПИVI, с идентификатор №50 поплана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 885кв. м.
4,43 лв.
0,40 лв.
0,40 лв.
14
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №2005/17.05.2016 г. за частна общинска собственост, кв. 28, УПИIV, с идентификатор №46 поплана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 1510кв. м.
7,55 лв.
0,70 лв.
0,70 лв.
15
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №1997/16.05.2016 г. за частна общинска собственост, кв. 21, УПИI, с идентификатор №88 поплана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 1148кв. м.
5,74 лв.
0,50 лв.
0,50 лв.
16
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №1996/16.05.2016 г. за частна общинска собственост, кв. 21, УПИII, с идентификатор №88 поплана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 1132кв. м.
5,66 лв.
0,50 лв.
0,50 лв.
17
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №2004/16.05.2016 г. за частна общинска собственост, кв. 21, УПИIII, с идентификатор №89 поплана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 1000кв. м.
5,00 лв.
0,50 лв.
0,50 лв.
18
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №2018/17.05.2016 г. за частна общинска собственост, кв. 21, УПИIV, с идентификатор №89 поплана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 1352кв. м.
6,76 лв.
0,60 лв.
0,60 лв.
19
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №2002/16.05.2016 г. за частна общинска собственост, кв. 21, УПИV, с идентификатор №89 поплана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 770кв. м.
3,85 лв.
0,30 лв.
0,30 лв.
20
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №2017/17.05.2016 г. за частна общинска собственост, кв. 21, УПИVI, с идентификатор №88 поплана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 1044кв. м.
5,22 лв.
0,50 лв.
0,50 лв.
21
Незастроен урегулиран поземлен имот с акт №2003/16.05.2016 г. за частна общинска собственост, кв. 21, УПИVII, с идентификатор №88 поплана на с. Царев дол одобрен със Заповед №2392/09.05.1955 г. с площ от 1243кв. м.
6,22 лв.
0,60 лв.
0,60 лв.
 
 
 
1.1 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща постигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит / в 14 / четиринадесет / дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444200 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
2. Специални условия – няма;
3. Търгът да се проведе на 26.08.2016 год. от 09.30часа в заседателната зала на Община Тутракан по ред на приложения по горе списък;
            4. Размер на депозита за участие в търга: Депозита в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
            5. Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел. 0866/60628;
            6. Други тръжни условия:
6.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» в община Тутракан  срещу 12.00 лв. с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 05.08.2016 г. до  16.00ч. на 25.08.2016 г.
6.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
            6.2.1 Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи:
            - Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
            - нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
            6.2.2 Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
            - нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
            6.3Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
            - са подадени след срока по заповедта;
            - са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
            - не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен депозит  за участие;
            - не съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта.
            7.Краен срок за подаване на тръжните документи– до 16ч. на деня предхождащ датата на търга в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
         1. Тръжна документация, както следва:
            -     Заповед за провеждането на търга;
-          Скица на имота;
-          Акт за общинска собственост;
-          Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 отНРПУРОИ;
-          Проекто-договор;
-          Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2. Процедурата и сключване на договора ще се проведе по реда на РазделI Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/.  
3. Условия за оглед на имота съгласно т. 6.
4. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
5. Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 02.09.2016 г. в заседателната зала на Общината, при същите условия и час. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» на Община Тутракан, срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 29.08.2016 г. до 16.00ч. на 01.09.2016 г. Депозитът за участие в повторния търг в размер на 10% от началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок от 29.08.2016 г. до  16.00ч. на деня предхождащ повторния търг. Краен срок за подаване на тръжни документи – 16,00ч. на деня предхождащ датата на повторния търгв информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.
 
 
 
 
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ        ПП  
                              /Кмет на Община Тутракан/
 
 
 
 
 Изготвил:
Гл. експерт ”СД”  /инж. С. Рашид/
                                                                      

Прикачени файлове