Въвеждащо обучение

27/7/2016
Проект “Независим живот за гражданите на Тутракан“,
регистрационен номер BG05M9OP001-2.002-0042-C001,
 процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот“,
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014–2020.
 
Въвеждащо обучение на преки доставчици на социални услуги:
Домашни помощници и Социални асистенти
12-14.02.12016 година