З А П О В Е Д №РД-04-953/12.07.2016г.

25/7/2016
З  А  П  О  В  Е  Д
№РД-04-953/12.07.2016г.
Гр. Тутракан
 
       На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, чл.36 и чл.55 ал.1 т.3, и по ред на чл.56 ал.1 ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на т. III от Решение №177 по Протокол №9 от 26.05.2016год. на Общински съвет гр.Тутракан
 
І.Н А Р Е Ж Д А М :
    
1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот –частна общинска собственост, находящ се в гр.Тутракан, общ.Тутракан, ул.Сакар планина №10, вх.Д, ет.6, ап.18 в кв.50, УПИ-I по плана от 2006г. с идентификатор №73496.501.2849.5.18 по КК и КР на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД-18-6/04.02.2008г. на ИД на АГКК гр. София, представляващ: тристаен апартамент с площ от 84,210 /осемдесет и четири цяло двеста и десет/кв.м, състоящ се от: дневна, две спални, кухня и сервизни помещения в жилищен блок с идентификатор №73496.501.2849.5, ведно с избено помещение №18 с площ от 3,50кв.м и заедно с припадащи се 6,69% идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, находящ се в поземлен имот с идентификатор №73496.501.2849, при граници и съседи на апартамента: С-външен  фасаден зид; И-стълбищна площадка и зид към обект №73496.501.2849.5.17; Ю- външен фасаден зид;  З- външен фасаден зид при следните условия:
1.1.Начална тръжна цена: 26 863,00лв. / Двадесет и шест хиляди осемстотин шестдесет и три лева/;
1.2.Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:445500 в “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
2. Специални условия: Няма.
3. Търгът да се проведе на 12.08.2016год. от 11,00часа в заседателната зала на Община Тутракан.
            4. Размер на депозита за участие в търга: Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 22.07.2016г. до 16 часа на 11.08.2016г. вкл.
5. Размер на стъпка при наддаване : 1000,00лв. /Хиляда лева/.
            6. Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628.
7. Други тръжни условия:
            7.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция "Общинска собственост и стопански дейности"  срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 22.07.2016г. до 16.00ч. на 11.08.2016г.
            7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга, с приложени документи, описани в същото.
            7.2.1 Кандидатите  търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
            -заверено от кандидата копие от ЕИК;
            -декларация за липса на задължения към Община Тутракан;
            -нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник.
            7.2.2 Кандидатите физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
-заверено  копие от личната карта;
            -декларация за липса на задължения към община Тутракан;
            -нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник.
7.3 Не се допускат до участие в търга кандидати, които:
-не са подали тръжните документи  в срока по заповедта;
-тръжни документи са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
-тръжните документи не съдържат квитанции за закупени тръжни книжа и внесен депозит;
-в тръжните документи не се съдържа, който и да е от документите посочени в заповедта;
-като юридически лица са в открито производство по несъстоятелност и/или ликвидация
-имат задължения към Община Тутракан.
8. Краен срок за подаване на тръжните документи: до 16.00ч. на 11.08.2016г. в ОЦУИГ в запечатан непрорачен плик с описание предмета на търга и данните на кандидата.
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
         1. Тръжна документация, както следва:
·         Заповед за провеждане на търга;
·         Копие на скица/ схема на имота;
·         Копие на акт за общинска собственост;
·         Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 отНРПУРОИ;
·         Проекто-договор;
·         Образец на заявлението за участие в търга;
·         Декларация за липса на задължения.
2.Условия за оглед на имота съгласно т. 6.
3.Краен срок за приемане на тръжните документи за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга в ОЦУИГ.
4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 19.08.2016г. от 11,00ч. в заседателната зала на Общината.Тръжните книжа се предоставят от Дирекция "Общинска собственост и стопански дейности", срещу 24.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 15.08.2016г. до 16.00ч. на 18.08.2016г. Краен срок за подаване на тръжните книжа за участие в повторен търг – 16,00ч. на деня предхождащ търга в ОЦУИГ на Община Тутракан.
 
 
Димитър Стефанов П/П
Кмет на Община Тутракан
                                                        

Прикачени файлове