З А П О В Е Д № РД – 04 - 975/ 14.07.2016 г.

25/7/2016
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД – 04 - 975/ 14.07.2016 г.                                 
 
              На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.56, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,  във връзка с чл.20, ал.1 от същата Наредба и Решение № 105 по протокол № 6 от 26.02.2016год. на ОбС-Тутракан
 
І.Н А Р Е Ж Д А М :
    
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ  се в с. Старо село,                       общ. Тутракан, кв.20, УПИ-ІII-121, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1020,00 кв. м., за засаждане на зеленчукови култури за срок от 5 /пет/ години, при следните условия:
1.1 Начална тръжна месечна  цена – в размер на 5.10 /пет лева и десет ст./.
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща постигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит / в 14 / четиринадесет / дневен   срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444200 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
2. Специални условия – няма;
3. Търгът да се проведе на 12.08.2016 год. от 11.30 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
            4. Размер на депозита за участие в търга: Депозита в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе; 
5. Размер на стъпка при наддаване: 0,50 ( нула лева и петдесет стотинки) лв.
            6. Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел. 0866/60628;
            7. Други тръжни условия:
7.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» в община Тутракан  срещу 12.00 лв. с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 21.07.2016 г. до  16.00ч. на 11.08.2016 г.
7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
            7.2.1 Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи:
            - Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално състояние на търговеца или ЕИК;
            - Удостоверение за липса на задължения към Общината;
            - нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
            7.2.2 Кандидатите- физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
            - удостоверение за липса на задължения към Общината;
            - нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник;
            7.3Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
            - са подадени след срока по заповедта;
            - са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
            - не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен депозит  за участие;
            - не съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта.
            8.Краен срок за подаване на тръжните документи– до 16ч. на деня предхождащ датата на търга в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
         1. Тръжна документация, както следва:
            -     Заповед за провеждането на търга;
-          Скица на имота;
-          Акт за общинска собственост;
-          Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 отНРПУРОИ;
-          Проекто-договор;
-          Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2. Условия за оглед на имота съгласно т. 6.
3. Краен срок за приемане на заявления за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Общината.
4. Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 19.08.2016 г. в заседателната зала на Общината, при същите условия и час. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» на Община Тутракан, срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF,             код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 15.08.2016 г. до 16.00ч. на 18.08.2016 г. Депозитът за участие в повторния търг в размер на 10% от началната тръжна цена на имота, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок от 18.08.2016 г. до  16.00ч. на деня предхождащ повторния търг. Краен срок за подаване на тръжни документи – 16,00ч. на деня предхождащ датата на повторния търгв информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.
 
 
 
 
 
 
Д-Р ДИМИТЪР СТЕФАНОВ           ПП
                              /Кмет на Община Тутракан/
 
 
 
 
 Изготвил:
Гл. експерт ”СД”  /инж. С. Рашид/