Информация за проекта

18/7/2016
 
 
 
 
            С решение № РД – 02 -36- 668 от 28.06.2016 г.  на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР) е одобрено проектно предложение „Подкрепа за подобряване на административния капацитет в Община Тутракан”. В съответствие с решението е сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-8.003-0002-C01 между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна программа „Региони в растеж” – Главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие” и Община Тутракан попроцедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.003, „Бюджетна линия за 28 – общини на малки градове от 4 – то ниво, съгласно НКПР”,Приоритетна ос 8: Техническа помощ,  за изпълнение на бюджетна линия (финансов план), №BG16RFOP001-8.003-0002 „Подкрепа за подобряване на административния капацитет в Община Тутракан”.Общата сума на бюджетната линия е 31 861,88 лева, от които 85% са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие, а 15 % национално съфинансиране. Продължителността на изпълнение  е  10 месеца.
 
Проектно предложение цели да подобри административния капацитет на Община Тутракан чрез участие в специализирано обучение и 1 конференция в областта на енергийната ефективност на сгради на служители на общината, представители назвената за подготовка и изпълнение на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001„Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа заенергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020г. Всички служители в звената ще участват в една конференция. Предвидените меркив проекта за повишаване на административния капацитет на тези служители,включително усвояване на добри практики, участие в дискусии, наблюдение на място,посещение на техническо изложение, са насочени към подобряване на качеството иефективността на изпълнение, управление, мониторинг, отчитане на проектите попроцедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”,Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове впериферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г. Очакваните резултати от осъществяването на мерките по проекта са: успешно обучени общински служители, участващи в описаните звена за подготовка и изпълнение на проектите; повишени знания на тези служителите в областта на енергийна ефективност в сградите, мониторинг и управление на процеса на внедряване на мерки за енергийна ефективност и отчитане;подобрена информираност за устойчивото и зелено строителство и обновяване; усвоени добри европейски практики за модернизация и реконструкция на съществуващи сгради, устойчиво строителство и реконструкция; усвоен европейски опит за приложени решения и иновативни методи.
 
 
 
 
“Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия „Подкрепа за подобряване на административния капацитет в Община Тутракан”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от <Община Тутракан> и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”