О Б Я В Л Е Н И Е № 32/ 15. 07. 2016г.

15/7/2016
О Б Я В Л Е Н И Е
32/ 15. 07. 2016г.   
                                                                               
               На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чe на  14.07.2016г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза проект за:
 
„Реконструкция и преустройство на стационарна газстанция в данъчен
склад и пункт за пълнене на бутилки с пропан-бутан ”
 
Местонахождение:   кв. 3,УПИІІ  по плана за регулация на гр.Тутракан, одобрен със  
                          Заповед № 270/12.04.1976г.
 - поземлен имот с идентификатор 73496.500.489  по КК на гр.Тутракан, одобрена
 със Заповед № РД-18-6/2008год. на ИД на АГКК гр.София. 
 
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.„Трансмариска” № 131
Визата е издадена на : „БУЛТРЕЙД-2002” ООД, гр.Варна
                                       представлявано от  Росен Славчев Славов  и  Иван Николаев Драганов управители заедно и поотделно.
 
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
 
 
 
 
          Кмет на Община Тутракан :……………...………….
                                                                                                                                  / д-р Д. Стефанов  /
 
 
 
ДС / БС