О Б Я В Л Е Н И Е № 31 / 15. 07. 2016 год.

15/7/2016
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 31 / 15. 07. 2016 год.
 
 
 
Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на тери-торията /ЗУТ/ обявява, че по искане на Ремзие Юсеин Мустафа, собственик на поземлен имот с идентификатор 73496. 500. 4098 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София, съгласно нот.  акт  с вх. рег. № 3260, акт№181, т.ХІ, д.№ 2085/ 2015г. и  Договор за покупко-подажба с вх.р.№12, акт №1, т.І / 03. 01. 2014год.  на Служба по вписванията гр.Тутракан  е  издадена   Заповед № РД-04- 542/ 05.
04.2016 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване напроект:   
Подробен устройствен план /ПУП/  – изменение  на План за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496. 500. 4098 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одоб-рена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София; в  кв. 3 от Застроителен и регулационен план на града, одобрен със Заповед №270/ 12.04. 1976год. на ОНС-Силистра.
 
 
 
 
 
                                                                                                  Кмет на
                                                                                                  ОбщинаТутракан: ____________
                                                                                                                          / д-р Д. Стефанов /
 
 
 
 
 
 
 
Съставил: ______________
/Т. Димитрова - гл.спец.”ГК”/
 
 
 
ДС/ТД
 

Прикачени файлове