О Б Я В Л Е Н И Е № 29 / 06. 07. 2016 год.

15/7/2016
О Б Я В Л Е Н И Е
 29 0607. 2016 год.
 
 
            Във връзка с подадено до Главния архитект на Община Тутракан Заявление с вх. рег.
№ УТ – 24 - 4407/ 04.07. 2016 год. от  Хюсеин  Ахмед Хюсеин  и Зюлфер Якубова Хюсеин за разглеждане на ПУП - иПР в ОЕСУТ   Висъобщаваме,  че е:
             Изработен Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация /ПР/  в обхват на собственият им имот №508 с отредени УПИ ІV-508 и УПИ V-508 в кв. 38 от Кадастра-
лен и регулационен план на с.Цар Самуил , одобрен със Заповед №324/1990 год. на ОбНС Тут-ракан.
             Отредените за имот №508,  УПИ ІV – 508  и УПИ V - 508  в кв. 38, се  обединят  в един общ УПИ Х – 508 с площ от 2 129 кв.м.  Вътрешните регулационни линии  съвпадат с грани-ците  на поземления имот.  Уличната регулация да  се промени  само в частта на лицето на имота към ул. с о.т.137 и  о.т.153,  като уличната регулация покрива  имотната граница ( на имот№508).       
            Запазва се устройствената зона.
На основание чл.128, ал.3 и 5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/  Заинтере-суваните лица могат в 14 -дневен срок от съобщението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската админи-страция .
 
 
 
 
                                                                                                      Кмет
                                                                                                        на Община гр. Тутракан: ___________
                                                                                                                                              / д-р Д. Стефанов /
 
 
 
                                                                                                                               Гл. спец.”ГК”: __________
                                                                                                                                                 / Т. Димитрова /
 
 
 
 
ДС/ТД 
 

Прикачени файлове