О Б Я В Л Е Н И Е № 29 и 30 / 06. 07. 2016 год.

7/7/2016
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 29  / 06. 07. 2016 год.
 
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на те-риторията /ЗУТ/ обявява, че по искане на Хюсеин  Ахмед Хюсеин  и Зюлфер Якубова Хюсеин, собственици на  поземлен имот № 508, за който са  отредени УПИ ІV и V в кв.38 от  Кадастрален и регулационен план на с.Цар Самуил , одобрен със Заповед №324/1990 год. на ОбНС Тутракан с  нот. акт  с  вх. р.№ 3166, акт № 9, т.VІІІ, дело № 1501 / 2005 год. на  Служба по вписванията Тутракан е издадена Заповед № РД-04-865 / 27.06.2016 год. на Кмета на Община Тутракан  с разрешение да възложиизработване напроект:     
  Подробен устройствен план /ПУП/  –изменение  на План за регулация /ПР/  за поземлен имот № 508, кв.38 по плана на с.Цар Самуил.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Кмет на
        ОбщинаТутракан: ________________                                                               
                       / д-р Д. Стефанов /
 
 
 
 
 
 
Изготвил : ______________
/Т. Димитрова - гл.спец.”ГК”/
 
 
 
 
ДС/ТД                                                               
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 30 /  07 . 07. 2016 год.
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на те-риторията /ЗУТ/ обявява, че по искане на Теодор Стоянов Костадинов е издадена За-повед № РД-04-930/ 06.07.2016 год. на Кмета на Община Тутраканс разрешениеда възложи   изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/  –създаване  на План за регулация /ПР/  за поземлен имот  сидентификатор 73496. 501. 2060 по КККР на гр.Тут-ракан,одобрена със Заповед №РД – 18 – 6/04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София;  в  кв. 31 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение №327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан, като собственик на имота
 
 
 
 
 
                                                                                                Кмет на
                                                                                         Община гр.Тутракан : _____________                                                                                                                             
                                                                                                                              /д-р Д. Стефанов / 
 
 
 
 
                                                                                                            
Изготвил: ____________
/ Т. Димитрова – гл. спец.”ГК”/
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           
ДС/ТД