О Б Я В Л Е Н И Е № 28 / 28 . 06. 2016 год.

28/6/2016
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 28   / 28 . 06. 2016 год.
 
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на те-риторията /ЗУТ/ обявява, че по искане на Хюсеин  Ахмед Хюсеин  и Зюлфер Якубова Хюсеин, собственици на  поземлен имот № 508, за който са  отредени УПИ ІV и V в кв.38 от  Кадастрален и регулационен план на с.Цар Самуил , одобрен със Заповед №324/1990 год. на ОбНС Тутракан с  нот. акт  с  вх. р.№ 3166, акт № 9, т.VІІІ, дело № 1501 / 2005 год. на  Служба по вписванията Тутракан е издадена Заповед № РД-04-865 / 27.06.2016 год. на Кмета на Община Тутракан  с разрешение да възложиизработване напроект:     
  Подробен устройствен план /ПУП/  –изменение  на План за регулация /ПР/  за поземлен имот № 508, кв.38 по плана на с.Цар Самуил.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Кмет на
        ОбщинаТутракан: ________________                                                              
                       / д-р Д. Стефанов /
 
 
 
 
 
 
Изготвил : ______________
/Т. Димитрова - гл.спец.”ГК”/
 
 
 
 
ДС/ТД