З А П О В Е Д № РД-04-710/13.05.2016.г.

13/5/2016
З  А  П  О  В  Е  Д
 № РД-04-710/13.05.2016.г.
 
 
На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 от ЗОС по реда на чл.56 ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/  във връзка с  Решение №133по Протокол №7 от 24.03.2016г. на Общински съвет гр.Тутракан
Н А Р Е Ж Д А М:
 
1. Открива процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир– публична общинска собственост в землището на гр. Тутракан, местност „Боблата, с идентификатор № 73496.32.140 по КК и КР, одобрени със Заповед № РД-18-6/04.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 104202 кв.м., за който има съставен Акт за публична общинска собственост №4/15.07.1997 г.  Изборът на оператор ще се осъществи чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, за срок от 10 години.
1.1.Начална тръжна цена за една година в размер на 3 192,00(три хиляди сто деветдесет и два) лв. без ДДС.
1.2.Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга цена на имота / без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен   срок от датата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444200 в “ЦКБ-АД”, клон Русе; 
 
2.Специфични условия към участниците в търгаи договорни условия:
2. Участниците в търга да бъдат юридически лица, регистрирани по ТЗ, които разполагат със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени му от община Тутракан.
 
2.1.Стопански дейности, които могат да се осъществяват: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, любителски и стопански риболов, спортен риболов, при условие, че не се застрашава техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея и тяхната безопасна експлоатация.
       2.2.След подписване на договора за избор на оператор на язовирна стена същият се задължава съгласно чл.50, ал.3, т.1 от Закон за водите да се снабди с разрешително за ползване на воден обект.
2.3.Операторът на язовирна стена се задължава да спазва изискванията на Наредба 13 за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях /ДВ, бр.17 от 2004 год./, както и Правилник за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура /ДВ, бр.97 от 02.11.2004 год./.
2.4. Операторът на язовирна стена се задължава да спазва нормативните актове по опазване на околната среда с цел опазване на водния ресурс и на екосъобразното и рационалното му използване, санитарно – хигиенните и ветеринарно – медицински изисквания.
2.5. Операторът на язовирна стена се задължава да поеме за своя сметка разходите по други мероприятия за изпълнение предписания от специализираните контролни органи свързани с обезопасяването и сигурността на язовира. 
 
3. Търгът да се проведе на 14.06.2016год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Тутракан;
4. Срок на договора  - 10 /десет/ години считано от датата на сключване на договора;
       5. Размер на депозита за участие в търга: Депозитът в размер на 300,00 /триста/ лева, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 19.05.2016г. до  16.00ч. на 10.06.2016г.
6. Размер на стъпка при наддаване : 300,00 лв./ триста лева/.
7. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед всеки работен ден до 10.06.2016 г. /вкл./ от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.след предварителна заявка на тел.0866/60628.
8. Други тръжни условия:
8.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» в община Тутракан  срещу 14.00 лв. с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 19.05.2016г.  до  16.00ч. на 10.06.2016г.
8.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи описани в същото;
      8.2.1 Кандидатите – търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
- Оригинал или заверено от кандидата копие от удостоверение за актуално състояние на търговеца или ЕИК.
-нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник.
-документ доказващ  квалификацията на  служителя хидроспециалист .
8.2. Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи:
- са подадени след срока по заповедта
- са подадени в прозрачен или незапечатан плик
- не съдържат документи за закупени тръжни книжа или внесен депозит  за участие
- не съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта
8.3. Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задълнения от наем, данъци и др.  към Община Тутракан:
9. Краен срок за подаване на тръжните документи – до 16ч. на деня предхождащ датата на търга в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
1. Тръжна документация , както следва:
            -    Заповед за провеждането на търга;
-     Скица на имота;
-          Акт за общинска собственост;
-          Проекто-заповед, съгласно чл.66, ал.2 от НРПУРОИ;
-          Проекто-договор;
-          Образец на заявлението за допускане до участие в търга.
2.Условия за оглед на имота съгласно т. 6 .
3.Краен срок за приемане на заявления за участие – 16.00ч. на деня предхождащ търга, в информационния център на Община Тутракан.
4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 21.06.2016г. в заседателната зала на Община Тутракан, при същите условия и час. Тръжните книжа се предоставят от Дирекция «Общинска собственост и стопански дейности» на Община Тутракан, срещу 14.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе, в срок от 14.06.2016г. до 16.00ч. на 17.06.2016г. Депозитът за участие в повторния търг в размер на 300,00/триста /лева, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе, в срок от 14.06.2016г. до  16.00ч. на деня предхождащ повторния търг. Краен срок за подаване на тръжни документи – 16,00ч. на деня предхождащ датата на повторния търг в информационния център на община Тутракан, в запечатан непрозрачен плик с описание на предмета на търга и  данни на кандидата.                                                          
 
д-р Димитър Стефанов  П/П                   
    Кмет на Община Тутракан