О Б Я В Л Е Н И Е № 26 и 27/ 08. 06. 2016 год.

9/6/2016
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 26/ 08. 06. 2016 год.
 
 
 
Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на тери-торията /ЗУТ/ обявява, че по искане на „Кентоя България” ЕООД, ЕИК 148078740, собстве-ник на поземлен имот с идентификатор 73496. 500. 4037по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София с нот. акт с вх.рег.№3237,  акт№52, т.VІІІ, д.№1392/ 2009г. на Служба по вписванията гр.Тутракан е  издадена   Запо-вед № РД-04- 790/ 08.06.2016 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да въз-ложи изработване напроект:   
Подробен устройствен план /ПУП/  – изменение  на План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 73496. 500. 4037по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София; в  кв. 3 от Застроителен и регулационен план на града, одобрен със Заповед №270/ 12.04. 1976год. на ОНС-Силистра.
 
 
 
 
                                                                                                  Кмет на
                                                                                                  ОбщинаТутракан: ____________
                                                                                                                             / д-р Д. Стефанов /
 
 
 
 
 
 
 
Съставил: ______________
/Т. Димитрова - гл.спец.”ГК”/
 
ДС/ТД
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 №  27/ 09. 06. 2016 год.
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на те-риторията /ЗУТ/ обявява, че по искане на Георги Костадинов Георгиев и Красимир Костадинов Георгиев – собственици на поземлен имот  УПИ VІІ – 142 в кв.21 от Кадастра-лен и регулационен план на с.Нова Черна, одобрен със  Заповед № 44 / 25.02.1991 год. на ОбНС - Тутракан  е издадена Заповед № РД-04-3722/ 08.06.2016 год. на Кмета на Об-щина Тутракан с разрешение да възложат   изработване на проект: Подробен устрой-ствен план /ПУП/  –изменение на План за регулация /ПР/  за поземлен имот  УПИ VІІ – 142  в кв.21от Кадастрален и регулационен план на с.Нова Черна, одобрен със  Заповед № 44 / 25.02.1991 год.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Кмет на
                                                                                         Община гр.Тутракан : _____________                                                                                                                              
                                                                                                                              /д-р Д. Стефанов / 
 
 
 
 
                                                                                                            
Изготвил: ____________
/ Т. Димитрова – гл. спец.”ГК”/
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           
ДС/ТД