О Б Я В Л Е Н И Е № 25 /07. 06. 2016год.

8/6/2016
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 25 /07. 06. 2016год.
 
 
              Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на тери-торията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение № 187 по Про-токол № 9от 26. 05. 2016год.ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ на Боянка Рачева Стефанова и Спас Маринов Стефанов даизработят Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за прокарване на подземно кабелно трасе за ел. захранване на „Жилищна сграда с гараж” в 73496. 500. 335  и ел. захранване на „Два хладилни фургона” в 73496. 500. 337  по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на  АГКК гр. София.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       Кмет  на
                                                                                                    Община Тутракан: _____________
                                                                                                                                / д-р Д.Стефанов /
 
 
 
                                                                                                                 Главен спец.”ГК”:______________
                                                                                                                                          / Т. Димитрова /
 
 
 
 
 
 
ДС/ТД