З А П О В Е Д №РД-04-108/28.01.2016г.

6/6/2016
ЗАПОВЕД
№ РД-04-108 / 28.01.2016од.
 
         Във връзка с постъпила жалба, вх.№ПО-10-50/28.08.2015год. от Желамедин Исмаилов Мехмедалиев, Султана Борисова Джиджиолова и Жем Смаил Исмаилов при извършена проверка на строеж „Едноетажна жилищна сграда” в урегулиран поземлен имот/УПИ/ VІІІ-713 в кв.47 по Кадастрален и Регулационен план на с.Нова Черна, одобрен със Заповед №44/1991год. на ОбНС-гр.Тутракан, с административен адрес : с.Нова Черна, общ.Тутракан, ул.”Кирил и Методий” №102 в Община Тутракан е образувана преписка.
         Извършена е проверка на строежа, за което е съставен Констативен акт №2 / 19.11.2015год.
         Установено е следното:
         Строежът е разположен в урегулиран поземлен имот/УПИ/ VІІІ-713 в кв.47 по План за  улична регулация на гр.Тутракан.
         Собственик на поземленият имот е   Жем Смаил Исмаилов и Борислав Борисов Иванов видно от Решение №1/11.02.2013год. на Районен съд гр.Тутракан влязло в сила на 05.03.2013год..
Извършителна строежа е Мехмед Алиш Ахмед съгласно Разрешение за строеж №41/20.10.2010год.
Проектант е арх.Евгения А.Трупчева.Строител е Мехмед Алиш Мехмед.
За строежа е съгласуван и одобрен от главния архитект на Община Тутракан технически (работен) инвестиционен проект по части ”Архитектура”, „Конструкции”, „Електро”, „ВиК” и „Геодезия” на 05.10.2010год.Издадено е Разрешение за строеж №41/ 20.10.2010год.Съставен е на 19.05.2011год. протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.
Разрешението за строеж заедно със съгласувания и одобрен проект е влязло в сила на 07.11.2010год.
         Строежът представлява : монолитно изпълнен  с носещи тухлени зидове, обрамчени със стоманобетонни колони и пояси, таванската плоча също е стоманобетонова, покривът е двускатен с дървена носеща конструкция, покрита с керемиди.Допълнителното строителство е с размер 3,90м/12,07м.
         Строителството е започнало 2010год.
         Със съставения констативен акт е сложено начало на административно производство по чл.224а, ал.2 ЗУТ за спиране на строежа.Констативният акт е съобщен на заинтересованите лица, видно от писмо №ПО-10-50 / 02.12.2015год.
         По съставения констативен акт не са постъпили възражения от Мехмед Алиш Мехмед.
         Налице е безспорно установен строеж с нарушение по смисъла на чл.224, ал.1, т.2 (чл.154, ал.2, т.5)от ЗУТ.
         Предвид горното и на основание чл.224а, ал.2 от ЗУТ
 
Н А Р Е Ж Д АМ
 
1.Спирам изпълнението на строеж ”Едноетажна жилищна сграда”, находящ се в УПИ VІІІ-713, кв.47 по плана с.Нова Черна, извършван от Мехмед Алиш Мехмед, и забранявам достъпа до строежа.
2.Определям срок до 20.04.2016год.за отстраняване на причините, довели до спиране на строителството.
 
Настоящата заповед да се съобщи по реда на §4 от ДР на ЗУТ на заинтересуваните лица.
         Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан  пред Административен съд гр.Силистра в 14-дневен срок от съобщаването и.
         На основание чл.217, ал.1, т.2 от ЗУТ жалбите и протестите пред съда  не спират изпълнението на заповедта.
 
 
 
 
                                    КМЕТ НА
                             ОБЩИНА ТУТРАКАН:
                                                                            / д-р Д.Стефанов/