З А П О В Е Д №РД-04-732/25.05.2016г.

3/6/2016
З  А  П  О  В  Е  Д
№РД-04-732/25.05.2016г.
Гр. Тутракан
 
       На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 от ЗОС във връзка с  чл.17 ал.1 чл.55, ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/, в изпълнение на  Решение №153 по Протокол №8 от 21.04.2016год. на Общински съвет гр.Тутракан
 
І.Н А Р Е Ж Д А М :
    
1.Да се проведе публичен търг с явно наддаване  за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: обособено помещение с основна площ от 49 кв.м и спомагателна площ от 23,80кв.м, находящо се на първи етаж от общинска сграда – „Спортна зала” в с. Белица, кв.13, УПИ-ІХ-120 по плана, одобрен със Заповед №1318/26.02.1953г., с предназначение за търговска дейност  за срок от 5 /пет/ години, при следните условия:
1.1 Начална тръжна месечна наемна цена: 100,40лв. / Сто лева и четиридесет стотинки / без ДДС.
1.2 Начин и срок на плащане: Спечелилият кандидат заплаща достигнатата на търга наемна цена на имота с  включен ДДС в 14/четиринадесет/ дневен  срок от дата на връчване на заповедта по чл.66, ал.2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Общината: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:444100 в “ЦКБ-АД”, клон Русе.
2.  Специални условия няма.
3. Търгът да се проведе на 24.06.2016год. от 10,00часа в заседателната зала на Община Тутракан.
            4. Размер на депозита за участие в търга: Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на обекта, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN- BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSFв “ЦКБ-АД” , клон Русе.
5. Размер на стъпка при наддаване : 10,00лв. /Десет лева/.
            6. Време и начин на оглед: Закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на обекта след предварителна заявка на тел.0866/60628.
7. Други тръжни условия:
            7.1 Тръжните книжа се предоставят от Дирекция "Общинска собственост и стопански дейности"  срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 03.06.2016г. до 16.00ч. на 23.06.2016г.
            7.2 До участие в търга ще бъдат допуснати лицата /фирмите/, закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга, с приложени документи, описани в същото.
             7.2.1 Кандидатите  търговци, регистрирани по ТЗ, прилагат към заявлението за  участие в търга, следните документи :
             - заверено от кандидата копие от ЕИК;
             -  декларация за липса на задължения към Община Тутракан;
             - нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник.
            7.2.2 Кандидатите физически лица, прилагат към заявление за участие в търга, следните документи:
- заверено  копие от личната карта;
            - декларация за липса на задължения към община Тутракан;
            - нотариално заверено пълномощно за участие в търга, при участие на пълномощник
7.3 Не се допускат до участие в търга кандидати, които:
- не са подали тръжните документи  в срока по заповедта;
- тръжни документи са подадени в прозрачен или незапечатан плик;
- тръжните документи не съдържат квитанции за закупени тръжни книжа и внесен депозит;
- тръжните документи не се съдържат, който и да е от документите посочени в заповедта;
- като юридически лица са в открито производство по несъстоятелност и /или ликвидация
-  имат задължения към Община Тутракан.
8. Краен срок за подаване на тръжните документи: до 16.00ч. на 23.06.2016г. в ОЦУИГ в запечатан непрорачен плик с описание предмета на търга и данните на кандидата.
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
         1. Тръжна документация, както следва:
·         Заповед за провеждане на търга;
·         Копие на скица/ схема на имота;
·         Копие на акт за общинска собственост;
·         Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал.2 отНРПУРОИ;
·         Проекто-договор;
·         Образец на заявлението за участие в търга;
·         Декларация за липса на задължения.
2.Условия за оглед на имота съгласно т. 6.
3.Краен срок за приемане на тръжните документи за участие - 16.00ч. на деня предхождащ търга в ОЦУИГ.
4.Дата за провеждане на повторен търг – При неявяване на кандидати, търгът да се проведе на 04.07.2016г. от 11,00ч. в заседателната зала на Общината.Тръжните книжа се предоставят от Дирекция "Общинска собственост и стопански дейности", срещу 12.00 лв. с ДДС, платими на касата към информационния център по IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090 в “ЦКБ-АД”, клон Русе , в срок от 27.06.2016г. до 16.00ч. на 01.07.2016г. Краен срок за подаване на тръжните книжа за участие в повторен търг – 16,00ч. на деня предхождащ търга в ОЦУИГ на Община Тутракан.
 
 
                                                                                            Димитър Стефанов п/п
                                                                                            Кмет на Община Тутракан
                                                        

Прикачени файлове

  •