О Б Я В Л Е Н И Е № 23/ 19. 05. 2016г.

19/5/2016
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 23/ 19. 05. 2016г.   
                                                                               
               На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чe на  18.05.2016г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза проект на:
 
„Жилищна сграда”
 
Местонахождение: квартал – 3, УПИ  X -4100  по плана за регулация нагр.Тутракан.      
               Идентификатор на имота  № 73496.500.4100по кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД-18-6 / 04.02.2008г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
 
Визата е издадена на : Мариус Николай Ромес
                                      гр.София, кв. „Драгалевци”, ул. „Елена Снежина” № 6
                                                                            
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
                                                                        
 
 
 
 
     Кмет на Община Тутракан :……………...………….
                                                                                                                                     / д-р Д. Стефанов  /
 
 
 
ДС / БС

Прикачени файлове