О Б Я В Л Е Н И Е № 19 / 13. 05. 2016г.

14/5/2016
 
 
 

ОБЩИНА  ТУТРАКАН

                          7600 Тутракан, ул. “Трансмариска” № 31, тел. 0866/60621, факс:0866/60636

E-mail:tutrakan@b-trust.org
 
 
 
                                                                                           
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 19 / 13. 05. 2016г.   
                                                                               
               На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чe на  11.05.2016г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза проект на:
 
„Основен ремонт, реставрация и консервация на храм „Свети Николай” и камбанария – гр.Тутракан и благоустрояване на околната среда”
 
Местонахождение: квартал – 3, УПИ  І  по плана за регулация и застрояване на кв.„Рибарска
                                   махала”, гр.Тутракан.      
               Идентификатор на имота  № 73496.500.1556 по кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД-18-6 / 04.02.2008г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
 
Визата е издадена на : Църковно настоятелство гр.Тутракан и
                                       Църква „Свети Николай”, гр.Тутракан
                                                                            
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
                                                                        
 
 
     Кмет на Община Тутракан :……………...………….
                                                                                                                                     / д-р Д. Стефанов  /
 
 
 
ДС / БС

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прикачени файлове