О Б Я В Л Е Н И Е № 16 и № 17 /11. 04. 2016 год.

11/4/2016

 

О Б Я В Л Е Н И Е
 №  16   /11. 04. 2016 год.
 
 
 Община Тутракан  съобщава, че е издадена Заповед № РД – 04 – 573/ 08. 04. 2016г.накме- та на Община Тутракан задопълване на новообразувани имоти, получени от прилагане на действащ подробен устройствен план, приложенитерегулационни линиисе нанасят като имотни в кв.24 за УПИ І -150 и УПИ ІІпо плана на с.Цар Самуил..
Заснетите  имотни граници покриват регулационни линии на  УПИ І -150  ”Учили-ще”, като новообразуваният поземлен имот получава  номер – № 830, с площ от 15 813 кв.м.;  а за УПИ ІІ от кв.24 и новообразуваният  позмлен имот получава номар - №831 с площ от  5 686,6кв.м.
 
              Съгласно §5, ал.9 от Наредба №3/ 28.04.2005 год. заповедта  може да се обжалва в 14 - дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните страни по реда на Административ-нопроцесуалния кодекс пред административния съд по местонахождение на имота.
 
 
 
 
Кмет на
Община Тутракан: ________________
                                  / д-р Д. Стефанов /
 
 
Дириктор
Дирекция”ИООС”:________________
                                /инж. А. Бояджиев /
 
 
Изготвил : ______________
/Т. Димитрова - гл. спец.”ГК”/
                (11.04.2016г.)                                                                        
 
 
                                                                                                                                           
ДС/ТД
 
 
 
О Б Я В Л Е Н И Е
№  17 / 11. 04 . 2016год.
 
 
Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че във връзка със задание на   възложителя   в  лицето   на „Моника - 92” ООД, ЕИК 118583561 със седалище и адрес на управление гр.Тутракан, ул.”Марица” №7 с управи-тел Венцислав Танчев е издаденаЗаповед № РД -04-572 / 08. 04.2016 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение за изработване наПодро-бен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване/ПЗ/ в обхват на  поземлен имот  -  поземлен имот /ПИ/  с идентификатор 73496. 502. 15, трайно предназначение на територията: ”Урбанизирина”;  начин на трайно ползване: „За друг обществен обект, комплекс” по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София, извън строителните граници на населеното място.
 
 
 
                                                                                                Кмет
                                                                                                на Община Тутракан: ___________
                                                                                                                                   / д-р  Д. Стефанов /
 
 
Съставил: ________ 
/гл.спец."ГК":Т. Димитрова/
        (11.04.2016г.)
 
ДС/ТД
 
 
 
 
 
 
 
 

Прикачени файлове