О Б Я В Л Е Н И Е № 15 / 07. 04. 2016г.

8/4/2016
О Б Я В Л Е Н И Е
№  15 / 07. 04. 2016г.   
                                                                               
               На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чe на  06.04.2016г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза проект на:
 
„СКЛАД  ЗА  ЗЪРНО”
 
Местонахождение: п.и.№103030 , местност„Антимовски път” в землището нас.Търновци.      
              
Визата е издадена на : ЗК „ЦАРЕВ ДОЛ”,
                                      с.Търновци, ул. „Първа” №2
                                      
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
                                                                        
 
 
     Кмет на Община Тутракан :……………...………….
                                                                                                                                     / д-р Д. Стефанов  /
 
 
 
 
ДС / БС

Прикачени файлове