О Б Я В Л Е Н И Е № 14 / 06 . 04. 2016 год.

6/4/2016
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 14 / 06 . 04. 2016 год.
 
 
 
Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на тери-торията /ЗУТ/ обявява, че по искане на Мариус Николай Ромас, собственик на поземлен имот с идентификатор 73496. 500. 4100 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София  с  нот.  акт  с вх. рег. №81, акт№41, т.І, д.№ 39/ 2016г. и н.а. вх.р.№ 624, акт№ 169, т.ІІ, д.364 / 2016г. на Служба по вписванията гр.Тут-ракан е  издадена  Заповед № РД-04- 542/ 05.04.2016 год. на Кмета на Община Тутра-кан с разрешение да възложи изработване напроект:   
Подробен устройствен план /ПУП/  – изменение  на План за регулация /ПР/ за поземлен имот с идентификатор 73496. 500. 4100 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, одоб-рена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София; в  кв. 3 от Застроителен и регулационен план на града, одобрен със Заповед №270/ 12.04. 1976год. на ОНС-Силистра.
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Кмет на
                                                                                                  ОбщинаТутракан: ____________
                                                                                                                          / д-р Д. Стефанов /
 
 

Прикачени файлове