О Б Я В Л Е Н И Е № 13 /04. 04. 2016 год.

5/4/2016
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 13 /04. 04. 2016 год.
 
 
 
Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на терито-рията /ЗУТ/ обявява, че по искане на  „МЕДИНВЕСТ” ЕООД гр.Тутракан с управител д-р Любомир П. Бойчевсобственик на имот с идентификатор 73496. 500.4038  от Кадастрал-на карта на гр.Тутракан,  одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008 год. на АГКК гр.София  е  издадена   Заповед № РД-04- 497/ 31.03.2016 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване напроект:   
Подробен устройствен план/ПУП/ –  изменение  на  План за регулация и застрояване   /ПРЗ/  за поземлен имот с идентификатор  73496. 500. 4038  от Кадастрална картана града , одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008г. на АГКК гр. София;  в  кв. 3 от ЗРП гр.Тутра-кан, одобрен със Заповед №270/ 12. 04. 1976 год..
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Кмет на
                                                                                                      ОбщинаТутракан: ____________
                                                                                                                               / д-р Д. Стефанов /
 
 
 
 
 
Изготвил : ______________
/Т. Димитрова - гл.спец.”ГК”/

Прикачени файлове