О Б Я В Л Е Н И Е № 12 / 30. 03. 2016 год.

1/4/2016
О Б Я В Л Е Н И Е
 №  1/   30. 03. 2016 год.
 
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на те-риторията /ЗУТ/ обявява, че по искане на Румяна Тодорова Георгиева, Галина Тодорова Димитрова и Емил Иванов Димитров, собственици на имот с идентификатор 73496. 501. 2658 от Кадастрална карта на града, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр. София;  кв. 118 от  План за улична регулация на гр. Тутракан от 2006 год., съгласно н.а. с вх. р №3904, а.№ 56, т.Х, д.№1800/ 2009 год. и н.а. с вх.р.№3993, а.№55, т.Х, д.№ 1799 /  2009год. на Служба по вписванията Тутракан е издадена Заповед № РД-04-494 / 30.03.2016 год. на Кмета на Община Тутракан  с разрешение да възложиизработване напроект:     
Подробен устройствен план /ПУП/  –създаване  на План за регулация  /ПР/  за поземлен имот с идентификатор  73496. 501. 2658 от Кадастрална карта на града, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008г. на АГКК гр.София;  кв. 118 от  План за улична регулация на гр. Тутракан от 2006 год.
 
 
 
 
 
Кмет на
Община Тутракан: _________________
                                 / д-р Д. Стефанов /

Прикачени файлове