ГОДИШЕН ОТЧЕТ Т-Н 2012

15/12/2015
ГОДИШЕН ОТЧЕТ
 
за достъп до обществена информация е Община Тутракан през 2012г.
 
 
1.Постъпили заявления за ДОИ
 
Инициатор
Брой постъпили заявления за ДОИ
Брой постъпили заявления за ДОИ, оставени без разглеждане
Общ брой заявления за ДОИ
От граждани на РБ
0
0
0
От граждани и лица без гражданство
0
0
0
От журналисти
0
0
0
От фирми
0
0
0
От неправителствени организации
2
0
2
Общ брой:
2
0
2
 
 
2. Постъпили заявления за ДОИ по начина на поискване.
 
Начин на поискване на ДОИ
Брой
Писмени заявления
2
Устни заявления
0
Заявления по електронен път
0
Общ брой:
2
 
 
3. Постъпили заявления за ДОИ по вид на информацията.
 
Вид на информацията
Брой
Официална информация
1
Служебна информация
1
Общ брой:
2
 
 
4. Постъпили заявления за ДОИ по теми на исканата информация.
 
Теми, по които е искана обществена информация
Брой
Упражняване на права или законни интереси
0
Отчетност на институцията
0
Процес на вземане на решенията
1
Разходване на публични средства
0
Контролна дейност на администрацията
0
Подготвяне, разкриване на корупция или нередности
0
Проекти на нормативни актове
0
Други теми
1
Общ брой:
2
 
5. Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ.
 
Решения за
Брой
Предоставяне на свободен ДОИ
1
Отказ предоставяне на свободен ДОИ
0
Предоставяне на частичен ДОИ
0
Неуточнена информация
0
Липса на информация
1
Общ брой:
2
 
 
6. Основания за отказ от предоставяне на ДОИ.
 
Основания за отказ от предоставяне на ДОИ
Брой
Исканата информация е класифицирана информация
0
Исканата информация е търговска тайна
0
Достъпът засяга интересите на трето лице и няма неговото изрично писмено съгласие
0
Служебната обществена информация е свързана с операривната подготовка на актовете
0
Други основания
0
Общ брой:
0