РЕШЕНИЕ №101 и №102

10/3/2016
по ПРОТОКОЛ № 6 от 26.02.201
 
РЕШЕНИЕ №101
 
На основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , във връзка с разпоредбите на  чл.124а, ал.1 от ЗУТ: „ Разрешение за изработване на подробен устройствен план се дава с решение на общински съвет по предложение на кмета на общината….” и приложените документи удостоверяващи, че са изпълнени разпоредбите  на чл.124а, ал. 5 ал. 7 от ЗУТ, Общински съвет- Тутракан дава разрешение:
За изработване на  Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/  за  поземлен имот № 025007 (поземлен имот извън границите на урбанизира-ната тертория),  месност”Василев кладенец”  по КВС на с. Старо село, общ. Тутра-кан за съществуващ обект:”Мобилна телекомуникационна базова станция №4570 на GSM оператор „GLOBUL”.
            Да се представи  проект:  ПУП - ПЗ в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба № 8/ 14. 06. 2001 год.  за обема и съдържа-нието на устройствените схеми и планове, Наредба №7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове теритжрии и устройствени зони, ЗОЗЗ,  ППЗОЗЗ,  СПЗЗПП, ЗСПЗЗ.
              Да се представи решение на комисията към областна дирекция ”Земеделие” за утвърждаване на трасето на обекта съгл.чл.17а, ал.2. от  ЗОЗЗ.
            Планът да бъде   изработен в цифров и графичен вид. 
            Проекта да се представи в три екземпляра – оригинал на недеформируема  основа и на магнитен носител.
             Проектите да са съгласувани със  заинтересуваните централни и тери-ториални администрации, а при необходимост  и със специализираните контролни органи и експлоатационните   експлоатационни дружества.
            
Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Тутракан и Областен управител  на Област Силистра в седем дневен срок от приемането му.
          Да се изпълнят разпоредбите на чл.128, ал.1 от ЗУТ.                    
          Решението  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
       ГЛАСУВАНЕ:
Гласували: 15 съветника
За – 15
Въздържали се – няма
Против – няма
РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА
Снел преписа:                                                                Председател ОбС:                                                                                                                                                                                        /В. Василева/                                                                                    /Д. Николов/
 
 
==================================================================
 
 
по ПРОТОКОЛ № 6 от 26.02.2016г.
 
РЕШЕНИЕ №102
 
На основание  чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , във връзка с разпоредбите на чл.124а, ал.1 от ЗУТ: „ Разрешение за изработване на подробен устройствен план се дава с решение на общински съвет по предложение на кмета на общината….” и приложените документи удостоверяващи, че са изпълнени разпоредбите  на чл.124а, ал.5 ал.7 от ЗУТ,  Общински съвет- Тутракан дава разрешение:
За изработване на  Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/  за  поземлен имот № 007025,(поземлен имот извън границите на урбанизи-раната  тертория) месност”Пирамидата”  по КВС на с. Търновци, общ. Тутракан за съществуващ обект: ”Мобилна телекомуникационна базова станция № 4539 на GSM оператор „GLOBUL”.
            Да се представи  проект:  ПУП - ПЗ в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба № 8/ 14. 06. 2001 год.  за обема и съдържа-нието на устройствените схеми и планове, Наредба №7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, ЗОЗЗ,  ППЗОЗЗ,  СПЗЗПП, ЗСПЗЗ.
              Да се представи решение на комисията към областна дирекция ”Земеделие” за утвърждаване на трасето на обекта съгл.чл.17а, ал.2. от  ЗОЗЗ.
            Планът да бъде   изработен в цифров и графичен вид. 
            Проектът да се представи в три екземпляра – оригинал на недеформируема  основа и на магнитен носител.
             Проектите да са съгласувани със  заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост  и със специализираните контролни органи и експлоатационните   експлоатационни дружества.
             
Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Тутракан и Областен управител  на Област Силистра в седем дневен срок от приемането му.
          Да се изпълнят разпоредбите на чл.128, ал.1 от ЗУТ.                    
          Решението  не подлежи на оспорване, съгласно чл.124 б, ал.4 от ЗУТ.
 
       ГЛАСУВАНЕ:
Гласували: 15 съветника
За – 15
Въздържали се – няма
Против – няма
РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА
Снел преписа:                                                                Председател ОбС:                                                                                                                                                                                        /В. Василева/                                                                                    /Д. Николов/

Прикачени файлове