О Б Я В Л Е Н И Е № 10 / 23. 02. 2016 год.

25/2/2016
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 10  / 23. 02. 2016 год.
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на те-риторията /ЗУТ/ обявява, че по искане на „БУЛКАН – МД” ЕООД-гр.Тутракане изда-дена Заповед № РД-04-268/ 23.02.2016 год. на Кмета на Община Тутракан с разреше-ние да възложи изработване на проект:         
„БУЛКАН – МД” ЕООД-гр.Тутракан,  да  възложи изработване на  Подробен устрой-ствен план /ПУП/  –  изменение  на  План за регулация на улици и поземлени имоти и за режим на застрояване /ПРЗ/  за поземлен имот с идентификатор  73496. 500. 1570 от Кадас-трална карта на града, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008г. на АГКК гр. София;  в  кв. 1 от ЗРП – кв.”Рибарска махала” - Тутракан, одобрен със Заповед №114/ 29. 04. 1991год. като собственик на имота.
 
    
 
 
 
                                                                                                      Кмет на
                                                                                                      Община Тутракан: ________________
                                                                                                                                   / д-р Д. Стефанов /

Прикачени файлове