О Б Я В Л Е Н И Е № 9 / 18. 02. 2016год.

22/2/2016
О Б Я В Л Е Н И Е
 9/ 18. 02. 2016год.
 
 
 Община Тутракан  на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че във връзка със задание на възложителя в лицето на  Владимир Стелиянов Йорданов и издадена Заповед №РД-04-1443/03.11.2015год. на Кмета на Община Тутракан, на основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ  и с чл. 110, ал. 1, т. 3 от  ЗУТ е изработен Подробен устрой-ствен план /ПУП/ -  План за застрояване /ПЗ/ на ПИ с идентификатор 73496.104.211  мест-ност:”Стопански двор” , трайно предназначение на територията: ”Урбанизирина”;  начин на трайно ползване: „За стопонски двор ”по Кадастрална карта на гр.Тутракан, обл. Силистра .
С проекта ПУП-ПЗ се установява тип територия ”Пп - предимно производствена”.
             Създава се градоустрйствена основа  за изграждане на селскостопанска, промишлено-складова база. Застрояването е в рамките на ограничитилните застроителни линии.  Те отс-тоят от съседните имоти на 3м., на 1м. от границата с улицата от изток и на 2м. от границата с улицата от север.
 
Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31, ет.ІІ, стая №13.
 
На основание чл.128, ал.2 и ал.5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/ заин-тересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по про-екта до общинска администрация в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ.
 
 
 
 
                                                                                                     Кмет на
                                                                                                     Община Тутракан: ________________
                                                                                                                                      / д-р Д. Стефанов /

Прикачени файлове