Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН

10/2/2016
ПРОЕКТ НА Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Тутракан (Наредбата) е приета с Решение № 601 от 06.03.2003 г  и последно допълнена и измененас  Решение № 923/17.09.2016 г.Приетият нормативен акт урежда обществените отношения, които са свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община град Тутракан.
 
1.      Причини и мотиви за приемане на изменемие и допълнение на Наредбата
1.1.С Решение №44 по Протокол №4 от 17.12.2015 година Общински съвет –
Тутракандава съгласие за разкриване на социалната услуга „Център за настаняванеот семеен тип за деца и младежи  без увреждания”.
Със Заповед № 1837 от 29.12.2015 година на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане е разрешено откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца и младжи без увреждания, гр. Тутракан, обл. Силистра, ул. Алеко Константинов” №2Б с капацитет 14 места.
Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания /ЦНСТДМ без увреждания/ е социална услуга  от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.
Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност.
В началото на месец февруари в Центъра са настанени 6 деца на възраст от 2,5 до 15 годишна възраст. Те  посещават детска градина и училище. Имат възможност да се включат и в различни форми за развитие на техните способности, интереси и потребности, които предлагат ОЦИД и НЧ „Н.Й.Вапцаров“.
1.2.Чрез предоставянето на услуги Община Тутракан реализира своята социална политика.
Предлагам да се приемат промени в Наредбата, които да освободят децата и младежите от ЦНСТ от заплащане на такси.
2.      Цели, които се поставят сприемане на предлаганата Наредба:
2.1.Осигуряване на равен достъп до качествено  образование на децата и младежите
2.2.По-пълна социализация на децата и младежите в общността
2.3.Развитие на техните таланти и способности
3.      Очаквани резултатти от приемането на Наредбата:
Осигуряване на качествено образование и възпитание.
4.      Финансови средства, необходими за прилагане на Наредбата:
За прилагането на предлаганите промени в  Наредата не са необходими допълнителни финансови средства на общината.
 
ПРОЕКТ НА Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
Допълнение към  Раздел III. Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги
&1. Към чл.22 се създава нова ал.14 : Децата настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания не заплащат  сумарна месечна такса за ползване на целодневни детски градини, обединени детски заведения и млечна кухня.
&2. Към чл. 22б : Не се заплаща такса по чл. 22а, ал. 3 за, създава се нова ал.3:  Деца и младежи настанени в ЦНЦТДМ без увреждания.
На  основание чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове се публикува настоящия Проект за наредба за изменени и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан, като на заинтересованите лица се предоставя 14 дневен срок за предложения и становища по проекта. Същите следва да бъдат депозирани в деловодството на Община Тутракан до 24.02.2016 година, 17.00 часа.