Годишна програма за читалищата -2016

10/2/2016
ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В
ОБЩИНА ТУТРАКАН ЗА 2016ГОДИНА
 
 
 І. ВЪВЕДЕНИЕ:
 
          Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Тутракан за 2016година се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от читалищните настоятелства в Община Тутракан предложения за дейността им през 2016година и е съобразена със стратегическите документи за развитие на Общината–Закон за народните читалища, Закон за обществените библиотеки, Закон за закрила и развитие на културата.
Съгласно чл.2 от ЗНЧ, читалищата са юридически лица с нестопанска цел. Те са традиционни самоуправляващи се български културно–просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно–просветни задачи. В тяхната дейност могат да участват всички физически лица без ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.
Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Тутракан за 2016 г. цели обединяване на усилията за по-нататъшно развитие и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, реализиращи културната идентичност на Общината, региона и България в процесите на всеобхватна глобализация.
Програмата ще подпомогне годишното планиране и финансиране на читалищните дейности.
В Регистъра на организациите с нестопанска цел на Окръжен съд - град Силистра и Регистъра на народните читалища на Министерство на културата са регистрирани общо 10читалища на територията на Община  Тутракан.
Субсидираните читалищни бройки за Тутракан през 2015 г. бяха общо 32, за читалищна дейност са осигурени 222 080лева при стандарт за една бройка – 6 940лева разпределени по следния начин:
 
Наименование на читалището
Местонахождение
/община, кметство/
Субсидирана численост
/6400лв./
/субс. бр./
Субсидия за 2015 г.
6940
/лева/
1.
НЧ ”Н.Й.Вапцаров-1873”
гр.Тутракан
14.6
101 212
2.
НЧ ”Васил Йорданов-1942”
с.Нова Черна
3.1
21 875
3.
НЧ „Възраждане-1940”
 
с.Старо село
3.6
25 345
4.
НЧ”Светлина-1904”
с. Варненци
2,3
16 323
5.
НЧ ”Искра-1928”
Цар Самуил
3
20 487
6.
НЧ ”Ст. Караджа-1940”
 
с.Шуменци
1.1
7 301
7.
НЧ ”Христо Ботев-1942”
с.Белица
2,3
16 323
8.
НЧ ”Светлина-1941”
с.Преславци
1.1
7 301
9.
НЧ ”Нов живот-1942”
с. Търновци
0,9
5 913
 
 
 
 
 
 
Общо:
 
32
222 080
 
Дейността на читалищата е обезпечена с държавна субсидия. Средствата за читалищата се регулират и разпределят между читалищата от комисия, определена със заповед на кмета и по Механизъм, определен от Министерството на културата, като средствата се предоставят на читалищата за самостоятелно управление, съгласно чл.23, ал.1 от ЗНЧ.
През 2015 година Община Тутракан е подкрепила финансово някой от читалищата на територията й:
1.                          НЧ „Н. Й. Вапцаров -1873” – 30 000.00 лева за строително-монтажни работи и 2379. 00 лева при организирането на фолклорна вечер в дните на „Огнения Дунав”.
2.                          НЧ „Светлина - 1904” – 1300.00 лева за провеждане на Кукерски събор „Добружански кукери”, 300.00 лева за транспорт до Национален събор „Копривщица - 2015”, както и дарение във вид на литература – 2 тома „В търсене на средновековното време” от Христо Мантов
3.                          При организиране на дейности по културния календар на общината редовно е осигуряван транспорт за самодейците.
 
 
 ІІ. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
Силни страни:
От читалищата водят началото си всички професионални културни институти. Те са с гъвкава структура, която има всички условия за адаптация към променящата се културна, икономическа и социална среда – търсене и намиране на нови форми на работа, отговарящи на изискванията на населението;
Спазване на механизма за разпределение на държавната субсидия;
Съществуване на щатен персонал,  обезпечаващ читалищната дейност;
Добре разпределена читалищна мрежа;
Кадрови ресурс с дългогодишен стаж в сферата на читалищната дейност;
Повишаване квалификацията на работещите в читалищата;
Добра материална база;
Наличие на компютри и офис техника;
Наличие на библиотеки във всички читалища;
Обновяване на библиотечния фонд и МТБ  чрез работа по програми и проекти;
Интерес към търсене и развиване на нови форми на читалищна дейност.
 
Слаби страни:
Сложна обществено-политическа и икономическа ситуация;
Неизползвани възможности за генериране на собствени приходи;
Липса на финансов ресурс за развиване на нови форми на дейност;  Липса на средства при някои читалища за поддръжка и ремонт на сградния фонд.
 
Освен чрез делегираните държавни средства, читалищата имат възможност за допълнително финансиране  от собствени приходи: рента, наеми, дарения, членски внос, такси, билети.
Във всички читалища в Община Тутракан функционират читалищни библиотеки.  Любителското творчество обхваща самодейци в постоянни художествени колективи с изяви на международно, национално, областно и регионално ниво.
В разнообразната дейност на читалищата се вписват: концертни спектакли, театрални постановки, конкурси, тематични срещи, творчески портрети, литературни четения, творчески ателиета, празници, обичаи, поддържане на музейни сбирки, публикации и други.
 
Анализирайки и обобщавайки резултатите от дейността на читалищата в Община Тутракан стигаме до извода, че те са основен фактор в развитието на местната култура и образование и получаване на информация. Реализираните мероприятия и инициативи в областта на библиотеката и читалището са в полза за обществеността и нейното развитие. Проявите, които осъществяват не са затворени само за членовете на читалищата и самодейците, а за хората от различни възрасти и социално положение. Те все повече ще променят своя облик с модернизирането си за укрепването на читалищната дейност. Така ще допълнят своите услуги и разнообразят дейността си с нови инициативи. 
Ще продължат и бъдещите партньорства между читалищата, културните и образователни институции, местните власти , неправителствени организации, бизнеса по места, като се реализират добри практики и инициативи за разширяване обхвата на дейност в обществено значими сфери и приоритетни области  (стимулиране на читалищни дейности, формиране на читалището като място за общуване и контакти, дарителски акции, социална и културна интеграция на различни социални общности, участие в проекти и програми).
Като се има в предвид дейностите, които реализират и приноса им за развитието и обогатяването на културния живот, Общината ще продължи и през 2016 г. да ги подкрепя и оказва методическа и финансова помощ в различните сфери на работата, с цел утвърждаване  културната политика и изграждане на ефективни и устойчиви резултати. Реализирането на съвместни програми за постигането на общите цели ще продължи в духа на добрите взаимоотношения за създаване на по-голяма самостоятелност и автономност и да се изградят като още по-добри общественополезни институции.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА В ЦЕНТРОВЕ ЗА КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ
 
 
Цел:
Утвърждаване на читалищата в Община Тутракан като културно-просветни средища с активни културни, информационни, социални и граждански функции:
- Включване на културните прояви на читалищата в културния календар на Община Тутракан;
- Участие на творческите колективи на читалищата  в комплексните културни програми на Община Тутракан, посветени на национални и официални празници, исторически дати и годишнини;
- Предоставяне на открити сцени за участие на деца таланти, възпитаници на читалищата.
 
Приоритети:
 
 -  Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в населеното място;
 - Запазване на националните и местни традиции и обичаите от тутраканския регион;
 - Разширяване на знанията на местното население и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;
 - Възпитаване и утвърждаване на национално самосъзнание;
 - Осигуряване на достъп до информация.
За постигане на тези приоритети, съгласно ЗНЧ[1] читалищата са обвързани с дейности като:
Уреждане и поддържане на библиотеки и читални;
Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество и стимулиране на млади таланти;
Организиране на школи, клубове, празненства, чествания, концерти и други дейности, насочени към местната общност. Подпомагане на местните инициативи;
Събиране и разпространяване на знания за родния край;
Създаване и съхраняване на етнографски и музейни сбирки;
Предоставяне на компютърни и интернет услуги;
Извършване на допълнителни дейности подпомагащи изпълнението на основните функции на читалищата-разработване на проекти.
 
От съществено значение е нуждата от реализирането на читалищата не само като духовни, но и като съвременни информационни центрове. Те са й места за комуникация, знания и културна дейност, която ще подпомогне за формирането на активна читалищна мрежа, която ще съдейства за приобщаването на населението от различните възрасти и превръщането на тези средища в привлекателно място за хората.
 
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ.
1.Библиотечна дейност.
          Библиотечната дейност е една от основните функции на читалището. В библиотеките се събират, обработват, организират, съхраняват и предоставят за обществено ползване библиотечни и информационни услуги за населението.Те осигуряват свободен достъп за своите читатели, като библиотекарите обръщат внимание за привличането на нови читатели сред младите хора, за създаване на трайни навици за четене и получаване на знания и умения. Общия библиотечен фонд е 121 574 тома, а постоянните читатели са 1920 души. В рамките на тези дейности с помощта на различни методи и форми на работа (уреждане на кътове с литература, срещи с ученици, литературни четения и др.) се създават условия за пълноценно използване на библиотечния фонд. С навлизането на информационните технологии компютрите все по-необходими в ежедневната им работа. Достъпът до информация, знания, комуникация и учене през целия живот се налага в последно време с предоставянето на компютърни и интернет услуги.
 
Основните задачи и усилия са насочени към:
- Превръщането и създаването на библиотеките в информационно – образователни центрове за хората от различни възрасти;
- Попълване и обогатяване на библиотечните фондове с нови и интересни заглавия от различни области на знанието.
- Утвърждаване на библиотеките като обществени, информационни и културни центрове, осигуряващи равен достъп за всички до многообразието на знания, идеи и мнения.
 
2. Развитие на любителското художествено творчество
Ежегодните културни прояви - традиционните фестивали и празници поддържат духовния живот в Община Тутракан. Читалищата са едни от най-активните културни организации, поддържащи постоянни форми за развитие на знания и творчески умения, тясно свързани с неформалното образование. Разкритите кръжоци, клубове по интереси, състави и др.форми на култура са достъпни за културна и социална интеграция  на различни групи от общността (възрастни хора, групи в неравностойно положение, етнически малцинства и др.). Те са най-масовата група от хора, които оказват помощ за развитието на творческия потенциал и за съхраняване на културата. Отчитайки демографската характеристика на района, особено важно е читалищата и техните ръководства да провокират активното включване на младите хора в любителските състави, което ще допринесе за издигане на тяхното образование и междукултурен диалог.
През 2015 г. към читалищата на територията на Община Тутракан функционират следните колективи:
 
Вид и наименование
Брой участници
 
НЧ „ Н. Й. Вапцаров - 1873 г.“
 
1.
Школа по китара
28
2.
Школа по акордеон и народно пеене
3
3.
Школа по кавал и гайда
5
4.
Школа по вокално пеене
2
5.
Литературен клуб
10
6.
Клуб „Млад приятел на книгата”
15
7.
Клуб „Приложно изкуство”
20
8.
ТФ „Дунавска младост”
140
9.
ВГ „Северина”
10
10.
ФГ „Детелини”
16
11.
Детски народен оркестър
5
12.
ВИГ „Акустика”
12
13.
Театрален състав „Борис Илиев”
14
 
НЧ „Възраждане - 1940 г.“ с. Старо село
 
1.
Кръжок по приложни изкуства
18
2.
Клуб „Млад актьор”
12
3.
Ансамбъл „Староселци”
35
4.
Женска вокална група
25
5.
Младежки народен оркестър „Липов цвят”
10
6.
Младежки танцов състав
10
7.
Клуб по народни танци „Староселска младост”
18
8.
Детска вокална група „Веселите гласчета”
9
 
НЧ „Васил Йорданов - 1942 г.“ с. Нова Черна
 
1.
АФС „Черненци”
35
2.
Детски танцов състав
20
3.
ГНП „Черненка”
8
4.
Коледарска и Лазарска групи
16
5.
ГАНП „Черненка”
15
6.
ГПП
8
7.
Клуб „Приятели на библиотеката”
15
8.
Клуб „Народни танци”
10
9.
Кръжок „Майсторете ръчички”
8
10.
Кръжок „Мъниста”
6
 
НЧ „Светлина - 1941” с. Преславци
 
1.
Клуб „Млад рецитатор”
15
2.
ФГ „Втора младост”
15
 
НЧ „Стефан Караджа - 1940” с. Шуменци
 
1.
Група за автентичен фолклор
19
2.
Народен пенсионерски хор
16
3.
Група за стари градски песни
15
4.
Танцов клуб „Дайдър”
14
 
НЧ „Христо Ботев - 1942” с. Белица
 
1.
Клуб по изкуствата
10
2.
Женска вокална група
20
3.
Група за автентичен фолклор
35
4.
Коледарска група
15
5.
Група за църковно пеене
5
6.
Хумористи
10
7.
Детска група за песни и стихове
6
 
НЧ „Искра - 1928” с. Цар Самуил
 
1.
Фолклорна група „Искра”
16
2.
Детска вокална група
12
3.
Камерна танцова формация
8
4.
Клуб за народни танци
15
5.
Детска група за турски песни
10
 
НЧ „Светлина - 1904” с. Варненци
 
1.
Клуб по цветарство „Иглика”
26
2.
Кръжок „Сръчни ръце”
10
3.
Театрално студио „Пъстра въртележка”
14
4.
Занималня „Весела ваканция”
20
5.
Танцов състав „Денизлерци”
20
6.
Група за изворен фолклор
35
7.
ЖВГ „Самакитка”
15
8.
МВГ „Настроение”
9
9.
Група за стари градски песни „Латинка”
5
10
Кукерска група
15
 
НЧ „Нов живот - 1942” с. Търновци
 
 
Група за модерни танци
40
 
Общо брой: 55
1 003
            Всички тези формации имат важно значение не само за развитието на художественото любителско творчество в общината, но и за социализирането и израстването на отделната личност, защото се разглеждат в тясна връзка със свободното време на хората, с концепцията за неформалното образование и за ученето през целия живот. Безспорен е и техният принос за създаването на естествена среда за развитие на културното многообразие и на диалога между културите. 
 
 
Важно е и да се отдели голямо внимание на нематериалното културно наследство. В тази връзка читалищата ще продължат да се ангажират в запазване на традициите и обичаите, в провеждане на утвърдените празници и прояви, където читалищата са незаменими, а именно: Бабинден, Еньовден, Трифон зарезан, Лазаруване, Коледуване и Кукери. Опазването на нематериалното наследство (песни, танци, поговорки, мелодии, фотоси, материали) изисква постоянство и много труд за издирване и защита на носителите на съответните знания и умения, с цел да се насърчи тяхното участие в процеса на приемственост, запазване и популяризиране историята на родния край и краеведческата дейност. Местното читалище трябва е една от най-активните страни, допринасяща съществено за съхраняването на образците на нематериалното културно наследство и съпътстващите алтернативни услуги и атракции.
Усилията им са насочени и в разкриване на нови форми за откриване и изява на творческите заложби у децата и възрастните, чрез участието им в читалищни състави - вокални групи, танцови състави, групи за изворен фолклор, групи за стари градски песни и др. Участниците в любителските художествени състави, идващи напълно доброволно задоволяват определени свои потребности. Но техните художествени изяви на сцената са важна част при формирането на културното пространство в обществото.   
Насърчаването и стимулирането на творческото многообразие на формите и   индивидуалните изпълнители става чрез конкурси, изложби, събори-надпявания и обявяване на спечелените награди от тях. Не случайно групите за автентични песни имат много награди, които са получили за упорития си труд и желание за популяризиране на българските традиции и  идентичност.
Важно място в културния живот заемат утвърдените културни традиции и обменът на културни продукти и идеи. Ежегодни културни прояви и традиционни празници спомагат за изява на постоянно действащите групи и индивидуални изпълнители, за приемствеността между поколенията, обмяна на добри практики, тъй като те са предназначени за всяка възрастова група  и се проявява във всички сфери на изкуството.
Активното участие на любителските състави и индивидуални изпълнители във фестивали, конкурси, събори са критерий за добре свършена работа, за приобщаване на талантите и тяхната реализация и насърчаване на техния труд.
 
         3.Културно-просветна дейност
        
Основните дейности, които читалищата извършват са обвързани с планове за работа-библиотечна, читалищна, образователна, информационна, културна, художественотворческа. А поддържането на ежегодните културни календари с интересни мероприятия изисква много усилия и ресурси. Създаването им спомага за привличане на малки и големи хора от общността. Затова в културния календар на читалищата за 2015 г. бяха включени инициативи и прояви, чийто организатори и участници  са самите читалищата, както и прояви, в които Общината се явява като партньор.
Най значими и интересни са: Бабинден, Трифон Зарезан, 8-ми март-Деня на жената, Великденски празници,  24 май-Деня на българската просвета и култура, празник на кайсията, празник на мамалигата, кукерски събор, Цветница, Никулден, Коледните и Новогодишни празници и др.
През 2016 г. Община Тутракан ще обезпечи (според възможностите си)  творчески програми и участия в различните културни прояви  потребностите на отделните читалища.
        
 
4. Дейности по програмата за 2016г.
N: по ред
Дейности
Срок
Отговорник
Финансови средства
I.
Библиотечна дейност       
 
 
 
1.
Уреждане и поддържане на обществени библиотеки.
Постоянен
 
читалищата
Собствени средства
2.
Обогатяване на библиотечния фонд.
Постоянен
Читалищата
Община Тутракан
Собствени средства
проекти към МК
3.
Мероприятия за повишаване на читателския интерес – представяне на нови книги, литературни четения, изложбени кътове с книги и др.
Календарен план
 
Читалищата
 
Собствени средства
4.
Организиране на дейностите по програма „Глобални библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”
Постоянен
 
НЧ„Н.Й.Вапцаров”
НЧ – с. Нова Черна
НЧ – с.Цар Самуил
НЧ – с. Шуменци
НЧ – с. Белица
Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”
Собствени средства
II.
Художествена самодейност
 
 
 
1.
Развиване и подпомагане на дейността на съществуващите самодейни групи и клубове.
Постоянен
 
Читалищата
 
Собствени средства
2.
Участия във фестивали, конкурси, събори на общинско, регионално и национално ниво
Покани за участие
 
Читалища
Община Тутракан
 
Собствени средства
Община Тутракан
Културен календар
Спонсори
3.
Съхраняване и популяризиране на местните обичаи и традиции от българския фолклор.
Постоянен
 
Читалищата
 
Собствени средства
4.
Запознаване на подрастващото поколение с местните традиции и празнично-обредния календар.
Постоянен
 
Читалища
 
Собствени средства
 
 
III.
 
 
Повишаване на квалификацията и надграждане на знания
 
 
 
 
 
1.
Проучване на добри практики от водещи културни организации и възможности за тяхното прилагане.
Постоянен
 
Читалищата
 
Собствени средства
2.
Повишаване на квалификацията на служителите в читалищата.
Постоянен
 
Читалища
 
Собствени
IV.
Културни и образователни мероприятия
 
 
 
1.
Организиране и провеждане на мероприятия, свързани с общински, регионални и национални празници.
Културен календар на общинско, областно и национално ниво
Читалища
Община Тутракан
 
Собствени средства
Културен календар
2.
Включване в инициативи, организирани от Община Тутракан.
Културен календар
 
Община Тутракан
Община Тутракан
Собствени средства
3.
Чествания на бележити дати и годишнини по читалищата
През годината
Читалища
Община Тутракан
 
 
 
 
Собствени приходи
V.
Поддръжка, ремонт и модернизиране на МТБ
 
 
 
 
 
1.
Ремонтни дейности при възможност за кандидатстване по проекти.
По програми
 
Читалищата
 
Собствени средства
Програма
 
VI.
Разработване и реализиране на проекти
 
 
 
1.
Участие в проекти на Министерството на културата и по Оперативни Програми.
Покани за участие
 
Читалищата
 
Собствени средства
Оперативни програми
VII.
Партньорства и популяризиране на дейността
 
 
 
 
 
 
1.
Създаване на партньорства с други културни организации, клубове, училища и детски градини, НПО, медии, бизнес и др.
Постоянен
 
Читалищата
 
Собствени средства
2.
Популяризиране на образователни и културни прояви в местните медии.
Постоянен
 
Читалищата
Община Тутракан
 
Собствени средства
 
5.Материално-техническа база и работа по проекти:
         Материално-техническата база на читалищата включва сграден фонд (който е общинска собственост), оборудването и обзавеждането на библиотеки, салони, зали и други помещения. Основните задачи, по които ще се работи през 2016 г. са свързани със създаване на по-добри условия за работа на библиотекарите, потребителите и самодейците.
         В края на 2015 г. приключи реализирания от НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1873”,гр. Тутракан проект „Читалището – извор на култура и ценности”, чийто цели бяха подобряване качеството на живот и намаляване на различията между селските и градските райони, подобряване достъпа на населението до културни услуги и осигуряване на подходящи условия за съхранение и представяне на местното културно наследство. Проектът е на обща стойност  977 хил. лева, финансиран по ПРСП 2007 – 2013 г., Мярка 321 и в резултат на реализацията му се извърши основен ремонт на сградата, включващ: саниране, подмяна на покривна конструкция, смяна на дограма, основен ремонт на помещенията, изграждане на нова отоплителна инсталация, направа на пожароизвестителна инсталация, подмяна на технологично оборудване, ремонт на ВиК инсталацията и др.
         Читалището в Тутракан получи и финансова подкрепа от Министерството на културата за реализиране на проект по програма „Българските библиотеки- съвременни центрове за четене и информираност - 2015” на стойност 477.00 лева.
         НЧ „Н.Й.Вапцаров - 1873” е партньор по договор за сътрудничество със СОУ „Христо Ботев”, гр. Тутракан, в резултат на което 9 ученика от 11 и 12 класове проведоха производствената си практика в двата отдела на читалищната библиотека под менторството на библиотекарите. Вече трета година читалището е желан партньор за тази инициатива на училището.
         НЧ „Възраждане – 1940г.”, с. Старо село спечели и реализира проект „Подобряване и модернизация на читалищната сграда за предоставяне на основни услуги на населението на основата на информационните и комуникационните технологии” по мярка 321 на ДФ „Земеделие” на обща стойност 329 538,52 лева. Проектът включваше строително-монтажни работи по сградата, ново оборудване и обзавеждане на читалищната сграда. Вторият проект на НЧ „Възраждане – 1940 г.” е „Живи човешки съкровища – България” – вписан елемент в Националната листа на нематериалното културно наследство.
В НЧ „Нов живот”, с. Търновци се реализира проект към МК по схемата за целево финансово подпомагане в направление „Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата” на стойност 17 500 лева, с които се ремонтира главно покрива на читалището.
         През 2015 г. НЧ „Васил Йорданов – 1942г.”, с. Нова Черна успешно реализира проект „Различни, но заедно край Дунав” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” по мярка 4.1.А „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” по приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските групи” на стойност 34 337,87 лева. Със средствата са закупени нови озвучителна техника, акордеон, лаптоп, фотоапарат и баглама. Ушити са нови български и турски национални косми.
         НЧ „Светлина - 1904” с. Варненци вече трета година работи по проект „Весела ваканция” – лятна занималня. Проектът се реализира със собствени средства на читалището. През 2011 година е закупена къща за музей на Етнографската сбирка. Направен е ремонт на сградата, музеят е открит официално през 2014 г., а през 2015 започва изграждането на външен санитарен възел, а през тази година ще продължи изграждането му, заедно с частично припокриване и измазване на сушини в двора на музея.
         Всички читалищни работници извършват консултантски услуги за работа с компютри, помагат на граждани и хора от селата при търсене на информация в Интернет, извършват и услуги като сканиране и копиране на документи.
 
6.Финансиране
           Обезпечаването на дейностите  през 2016 г. ще се осъществява чрез финансиране от:
- Държавната субсидия, разпределена съгласно изискванията на ЗНЧ;
- Общинско финансиране – културен календар на Община Тутракан за 2016 г.;
- Кандидатстване с проекти към Министерството на културата, европроекти и програми;
- Други източници (наеми на помещения, други наеми, членски внос, дарения и др.)
 
7.Заключителна част
Изпълнението на Програмата ще даде възможност за реализация на набелязаните цели, задачите и основните дейности. Успешното им изпълнение ще спомогне за опазването и съхраняването на културно историческото наследство във времето на глобализация и утвърждаване на празници, даващи възможност за удовлетворяване нуждите на бъдещите поколения да се запознаят с миналото на родния край; подпомагането и развитието на любителското художествено творчество ще стимулира младите хора и талантливите дарования; уреждането и поддържането на библиотечните колекции ще подпомогне образователния процес в получаване на нови знания; реализирането на инициативи ще допринесе за обогатяване на културния живот; усвояването на знания за новите информационни технологии ще отвори вратата към необятното глобално пространство.
Изпълнението на тази програма  ще има съществен принос за постигане на интегриран подход за развитие на образованието и културата и превръщането на народните читалища не само в духовни, но и като съвременни информационни центрове с привлекателно място за хората. Така, програмата ще разкрие традициите на миналото, предизвикателствата на настоящето и надеждата за по-добро бъдеще.
 
 
 
 
Забележка:Програмата за развитие на читалищната дейност е разработена и изготвена на база внесени предложения на Председателите на народните читалища от Община Тутракан до Кмета на Общината за 2016г.  
 
Изготвил: Никола Крачанов
Гл. експерт „Образование и култура”
Дирекция „Хуманитарни дейности” в
Община Тутракан