О Б Я В Л Е Н И Е № 6 /03 . 02. 2016 год.

3/2/2016
О Б Я В Л Е Н И Е
 №  6   /03 . 02. 2016 год.
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал. 2 от Закона за устройство на те-риторията /ЗУТ/ обявява, че по искане на Гина Петрова Манафчева е издадена За-повед № РД-04-135/ 01.02.2016 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване на проект:                            
Подробен устройствен план /ПУП/  – изменение  на План за регулация /ПР/  за УПИ ХІІ – 2477, 2478  в  кв. 105 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Реше-ние № 327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан;  поземлен имот  с идентифика-тор 73496. 501.2477 по КККР на гр.Тутракан,одобрена със Заповед №РД–18– 6/04.02.2008 г. на АГКК гр.София. 
 
 
    
 
Кмет на
Община Тутракан: _________________
                                   / д-р Д. Стефанов /
 
 
 
Гл. спец.”ГК” в
Дирекция ”ИРООС”: ______________
        /изготвил -  Т. Димитрова /
                       02.02.2016г.
 
 
 
ДС/ТД

Прикачени файлове