О Б Я В Л Е Н И Е № 5 /29. 01. 2016 год.

29/1/2016
О Б Я В Л Е Н И Е
 №  5   /29. 01. 2016 год.
 
 
   Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на те-риторията /ЗУТ/ обявява, че по искане на  Крум Тодоров Радков - собственик на поземлен имот с идентификатор 73496. 500. 244  по Кадастрална карта на гр. Тутра-кан, одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София, съгл. н.а. с вх.№2955, акт№ 179, т.Х, дело № 1901 / 2015 год. на Районен съд Тутракан  му е изда-дена Заповед № РД-04-109/ 28.01.2016 год. на Кмета на Община Тутракан с разреше-ние да възложи изработване на проект: Подробен устройствен план /ПУП/  –съз-даване  на План за регулация /ПР/  за поземлен имот  сидентификатор 73496. 500. 244 по КККР на гр.Тутракан,одобрена със Заповед №РД – 18 – 6/04. 02. 2008 г. на АГКК гр.София;  в  кв. 152 от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение №327/ 02. 02. 2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан, като собственик на имота.
    
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Кмет на
                                                                                                     Община гр.Тутракан : _____________                                                                                                                             
                                                                                                                            /д-р Д. Стефанов / 
 
 
 
                   
 
                                                                                 
 
Гл. спец.”ГК” в
Дирекция ”ИРООС”: ______________
        /изготвил -  Т. Димитрова /
                       29.01.2016г.
 
 
                                                                                                                                          
ДС/ТД

Прикачени файлове