О Б Я В Л Е Н И Е № 3 / 22. 01. 2016г.

22/1/2016
О Б Я В Л Е Н И Е
№  3 / 22. 01. 2016г.   
                                                                               
               На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чe на  21.01.2016г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза проект на:
 
„ГАРАЖ, АТЕЛИЕ И ПОДПОРНА СТЕНА”
 
Местонахождение: квартал – 12, УПИХX-227 по плана за  регулация на гр.Тутракан                       
Идентификатор на имота  № 73496.500.227 Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД-18-6 / 04.02.2008г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
 
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.„Лудогорие” № 20
 
Визата е издадена на : Нури Алиосман Мутиш
                                       гр.Тутракан, ул.„Лудогорие” № 20
                                      
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
                                                                        
 
 
     Кмет на Община Тутракан :……………...………….
                                                                                                                                     / д-р Д. Стефанов  /
 
 
 
 
ДС / БС

Прикачени файлове